چرا تراكتور قهرمانی ندارد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - حبیب چرندابی ‪Habib Charandabi‬

در اين سالها قهرماني تراكتور در ليگ برتر چيزي بوده كه به عناوين مختلف آن را از دست داده و اين موجبات تكدر خاطر عالقهمندان را باعث شده است. معتقديم كه تراكتور حداقل تا اينجاي حضورش در ليگ برتر بايد در اولين دوره حضور قلعهنويي در تراكتور و همين ليگ شانزدهم عنوان قهرماني را به دست ميآورد كه از اين مهم باز ماند.

بــي ترديد تراكتورســازي تيمي بــود كه با صعــود به ليگ برتــر معــادالت دو قطبي بــودن فوتبال كشــورمان را به هم ريخــت و بــا حضور تماشــاگران پرشــور و پرتعــداد همچــون دو تيم ســرخابي پايتخــت در هيچ ورزشــگاهي به لطف هوادارانش غريبي را احســاس نكــرد و بارها عليرغم ميهمــان بودن در زمين ميزبان از بيشــترين طرفــدار برخوردار بود.

باگذشــت زمان و دسترسي تراكتور به واژه «برند» و قرار گرفتن در كنار ســه تيم پرطرفدار فوتبال ايران، افراد فوتبالي و غير فوتبالي بــراي قرار گرفتن در كنار ايــن تيــم و ارتقای كارنامــه كاري خود براي ايام مبادا، البيگري شــروع كرده و در راس هرم اين باشــگاه قرار گرفتند و با ناكارآمدي خود و اطرافيانشــان، كالف ســردرگمي و پيچيدگــی را يكي پس از ديگري بــا تغييرات پيدرپي مديريتي در ويترين اين باشگاه به يادگار گذاشتند كه همين مســائل و انباشته شدن آن موجب شد امروزه شاهد دمل چركين در پيشاني اين تيم مردمي باشيم.

نگاهي گذرا به گذشته

ابتــداي دهه 80 كــه تراكتور اولين قدم بسته شدن تيمي را با محمود ياوري برداشــت و در پايــان فصل نيــز قادر به حفظ ســهميه مرحمتي فدراسيون نشد، تراكتورســازان براي يــك دوره طوالني هشت ساله به دســته اول سقوط كردند و حســرت حضور در ليــگ برتر را بر دل هزاران هوادارشــان گذاشــتند. 8 سال با حسرت و آرزو سپري شــد تا تراكتور به ليگ برتر آمد و اتفاقا داســتاني را كه در اين مطلب پــي ميگيريم از همان فصل قبل از صعــود به ليگ برتــر كه جمعي از افــراد باآگاهــي از بيميلــي كارخانه تراكتورسازي براي تيمداري در شرايط بد اقتصادي، به دنبال كليد مالكيت خواهي شدند، شروع شد.

تراكتور بــه ليگ برتر آمــد و البته در مدت حضورش در ســطح اول فوتبال ايران نيز بارها خنديد و گريه كرد، در اين سالها به لطف حضور هواداران و حمايتي كه از تراكتور شــد اين تيم هيچگاه خطر سقوط به دسته پايينتر را احساس نكرد، موضوعــي كه براي تيمهــاي تازه صعود كــرده به ليگ برتر هميشــه نگراني مهم محسوب ميشود اما تراكتور از اين قاعده مستثني شد كه دليلش را هم آورديم.

اما در اين ســالها قهرماني تراكتور در ليگ برتر چيزي بــوده كه به عناوين مختلف آن را از دست داده و اين موجبات تكدر خاطــر عالقهمندان را باعث شــده است.

در دوره 2 ســاله كمالوند با مديريت ناصر شــفق تراكتورســازي با استفاده از نيروي عظيم مردمي و حضور بيش از 80 هزار نفر تماشــاگر پرشور عالوه بر حفظ خود در سال اول و ســپس در سال دوم قرار گرفتن در ميانه جــدول تا حدودي خواست هواداران را برآورده كردند.

فصل بعد قلعهنويــي آمد و در حالي كه ميتوانست با استخدام يك دروازهبان طراز اول به راحتي قهرمان شود اما روي ضعف بارز خــط دروازه به نايب قهرماني قناعت كرد.

ادوار بعــدي هم خطيبــي جوان از ضعف خط دفاعي لنــگ زد و البته توني اوليويرا هم نتوانســت داســتانهاي ليگ برتر ايــران را برتابــد و آن را منطبق بر دانش اروپايياش به يك قهرماني برساند.

در ليــگ شــانزدهم هم كــه امير قلعهنويــي بعــد از نيمفصــل حضور در تراكتور بهعنوان تنها مربي بعد از كمالوند توانســت يك فصل تمام در تراكتور دوام بيــاورد گرفتار محروميت فيفــا و مابقي قضايا شد كه اشاره به آنها تكرار مكررات است.

معتقديــم كــه تراكتــور حداقل تا اينجــاي حضورش در ليــگ برتر بايد در اولين دوره حضور قلعهنويي در تراكتور و همين ليگ شــانزدهم عنوان قهرماني را به دست ميآورد كه از اين مهم باز ماند.

امــا در تمــام اين ســالها و با وجود حواشي زيادي كه از رفتن آن مدير يا آمدن ديگري بر تراكتور وارد آمد، در نهايت منجر به اعمال ســاليق شــد و با بيتدبيريهاي هيــات مديره و مديرعامــل و تغيير پياپي آنان و اختالفهاي مديريتي براي تســخير صندلي اول باشــگاه اوج غفلــت از اجراي تعهدات را انباشــته كرد و امروز همين بي تدبيريهاي مديران سبب شده تا عالوه بر كاهش شــديد هواداران مشكالت و جرايم به حق فيفا شيرازه اين تيم را از هم بپاشد وحاشــيههاي جديد داخلي نيــز افزون بر قوانين و جرايم فيفا شود.

نميدانيم چه شد كه به ناگاه ادعاي مالكيت بر تيم تراكتورسازي از سوي ناصر شفق مطرح شد موضوعي كه بحرانهاي اخير تراكتور نظير محروميت فيفا، اعالم مشــكالت مالــي هميشــگي، ناتواني در كســب عنوان قهرماني جام حذفي ...و را تحت الشعاع قرار داد.

البته در خصوص ادعاي مالكيت ناصر شــفق بحثهاي زيادي شده است و حال هم اعتقادي بــه واكاوي آن نداريم، ولي روزه ســكوت حاكم بر باشــگاه پر سر و صداي ديروز بدجوري هواداران انبوه اين تيم را آزار ميدهد.

در حالــي كه بازيكنــان فصل پيش تراكتور از تسويه حساب قطعي براي عقد قرارداد جديد براي فصل هفدهم ســخن ميگويــد و به يكباره پنجره جذب ســه بازيكن آزاد از ســوي فيفــا خالف تلقي ميشــود و از طرفي يحيي گل محمدي مربي انتخابي فصــل جاري تمرينات تيم را مداوم به دليل نبــود بازيكن به تعويق مياندازد و شــايد نميخواهد هدايت اين تيم پرحاشــيه در فصل جاري را به عهده بگيــرد، مديريت فعلي باشــگاه در تركيه ترتيب بازي دوســتانه رفت و برگشت آن هم باتيمي كامالحرفهاي چون بشيكتاش تركيه را در رسانهها مطرح ميكنند.

جــان كالم اينكه هواداران تراكتور با ديدن و رايزنيهاي مداوم از داشــتههاي تيم محبوب خود به نتايج منفي ميرسند واعتماد آنان روز بــه روز كاهش مييابد و مســوالن اســتاني نيز كه در آســتانه انتخابات استاني نام تراكتور را به «برند» بزرگ تشــبيه كرده و در شــكل گيري و رفع مشــكالت اين تيم جلساتي را برگزار ميكردند، عمال بعــد انتخابات از تراكتور فاصله گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.