خداحافظي ابراهيمي از هواداران تراكتورسازي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد ابراهيمــي يــك فصــل ديگــر بــا تراكتورسازي قرارداد دارد و نميتوانــد به ســادگي از ايــن تيم جدا شــود. ابراهيمي در مقطع فعلي خواهــان دريافت مبلغي حــدود 150 ميليــون تومان از تراكتورســازي اســت كــه مســووالن باشــگاه قول دادهاند اين مبلــغ را تا اواخــر خردادماه به ايــن بازيكن بدهند. اين بازيكن با انتشــار پستي در صفحه شــخصي خودش از هواداران تراكتورســازي خداحافظي كرد.

محمدجواد پاينده مدير رســانهاي باشگاه در اين بــاره ميگويد: «محمــد ابراهيمي به دليل مشكالت مالي درخواست دريافت طلب فصل گذشــته خودش را دارد كــه البته اين حق بازيكن اســت و ترديدي در اين خصوص وجود ندارد. همــه بازيكنان تيم 65 درصد از مبلغ قرارداد خودشــان را دريافــت كردهانــد و همچنيــن مطالباتــي از سالهاي گذشته دارند و بر همين اســاس باشگاه هم موظف بــه پرداخت مطالبات اســت اما انتظار داريــم بازيكنان صبوري كننــد. مشــكالت مالي بــراي همــه باشــگاهها وجــود دارد و البتــه اين مشكالت موقتي است كه انشاءا... به زودي و با رسيدن اولين بخش از پرداختي حامي مالي حل خواهد شد. ســاير بازيكنان هم در انتظار دريافت مطالبات هســتند و شرايط باشگاه را درك ميكنند. در اين بين تنها هوادار اســت كه با شنيدن اين خبرها نگران ميشود و نبايد كاري كنيم كه هوادار احســاس كند بازيكنان در حال جدا شــدن از تيم هســتند در حالي كه اين مســاله صحت ندارد و قطعا اين كارها كمكي به حل مشكالت تيم نميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.