عراقيزاده: با عاليقدر برخورد ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدحسين عراقيزاده قائم مقام گيتي پســند اصفهان درباره حضور مهران عاليقدر در جام رمضان دبــي در حالي كه گفته بود حضورش در گيتيپســند به علت مشكالت شــخصي در هالهاي از ابهام قرار دارد اينطور ميگويد: «او با باشــگاه قــرارداد دارد اما در تمرينــات تيم غيبت داشــت. او علت غيبت خود را مشكالت شخصي عنوان كرده بود اما فهميديم كه به دبي رفته اســت.» آنها با اين بازيكن برخــورد انضباطي ميكنند: «پس از اين سه هفته غيبت، كميته انضباطي باشگاه گيتيپســند او را دعوت كرد تــا در تاريخي مشــخص در اين خصــوص توضيح دهد كه به ما مراجعــه نكرد. با عاليقدر طبق مقررات فدراسيون فوتبال و كميته انضباطي برخورد خواهيم كرد. او در اختيار باشگاه است و بايد جواب و علت غيبتهــا را مكتوب به ما ارائه دهد تا در خصوص او تصميمگيري كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.