حاتمي: آنقدر معرفت دارم كه تراكتورسازي را تنها نگذارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجــم تيــم تراكتورســازي تبريز قــراردادش را با تراكتورســازي تمديد كرد. او دربــاره همكارياش با يحيي گلمحمــدي در تيم ميگويد: «خوشحالم كه يك سال ديگر ميتوانم در خدمــت مردم شــريف آذربايجان باشــم. بايد بگويم من آنقــدر مرام و معرفت دارم كه تيم را در اين شــرايط تنها نگــذارم. وقتي بزرگتــر ما، آقای مهــدي كياني قبــل از همــه بچهها براي تمديد قرارداد پيشــقدم شــد، مــا هم وظيفه داريــم بياييم و در اين شــرايط تيم را تنها نگذاريــم. بدون ترديد ســاير بچهها هم آنقدر معرفت دارند كــه ميآيند و قراردادشــان را تمديد ميكنند. انشاءا... در اين فصل هــم تيم خوبي خواهيم داشــت. همه اهالــي فوتبال آقا يحيــي را به خوبي ميشناســند. او مربي خوش اخالق و بسيار خوبي است كه با جوانها خيلي خوب كار ميكند. انشاءا... امسال همه مــا در كنار هم زير نظــر آقا يحيي و با كمك آقــاي آجورلو تيم قدرتمندي بســازيم و نتايج شايســتهاي بگيريم؛ نتايجــي كه در شــان مــردم خوب آذربايجان باشــد. تراكتورســازي در اين فصل نماينده ايران در آسياســت و اميــدوارم بهترين نتايــج را در اين رقابتها كسب كنيم. پيش از اين بارها اتفاق افتاده بود كــه «آقا يحيي» من را به تيمهاي خــودش دعوت كند اما انگار قســمت نبود. باالخره اينبار در تبريز قسمت شد كه من شاگرد آقاي گلمحمدي باشم و از اين اتفاق خيلي خوشحالم.»

حاتمي با اشــاره به مشكل تيمش براي جذب بازيكن ميگويد: «ما شايد مثل ساير تيمها نتوانيم بازيكن جديد جذب كنيم اما از سوي ديگر بازيكنان خوب خودمان را حفظ كردهايم و تيم قدرتمندي داريم. تعدادي از بازيكنان جوان هم به جمع ما اضافه ميشوند كه اين اتفاق خوبي اســت. باالخره نيروي جواني بايد به تيم تزريق شــود و قطعا نتيجه خوبي خواهد داشــت. بازيكنان جوان آينده تراكتورســازي را تضمين ميكنند در حالي كــه ميتوانند كنار بازيكنان با تجربه تيم چيزهاي زيادي بياموزنــد و بــه تيم كمــك كنند. در مجموع ما تيم خوبي داريم كه تركيبي از بازيكنان با تجربه و جوان است.»

او از هواداران انتظار بيشــتر دارد: «امسال تراكتور بيشــتر از هميشه به هوادارانش نياز خواهد داشــت و روي حمايت آنها حســاب ميكنيم. انتظار داريم به ورزشــگاه بياينــد و در همه بازيهــا با تمام وجود تيم را تشــويق كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.