نقي زاده به ذوبآهن نميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميرقلعهنويي كه به تازگي هدايت ذوبآهن را در دست گرفته ميخواهد با اين تيم در فصــل جديد يك جام بگيرد و به ناكاميهايش در چند سال اخير پايان دهد.

بــه همين دليــل او بايــد تيم بســيار خوبي را روانه مسابقات كند. در حــال حاضر بــا توجه بــه اينكه بازيكنان مطرح زيادي تيمهاي شــان را انتخــاب كردهانــد مربيــان تيمها در تالشــند كه در اين روزهاي باقي مانده تا پايان فصــل نقل و انتقاالت بازيكنان مورد نظرشان را جذب كنند. ســرمربي جديد ذوبآهن خواســتار حضور عليرضا نقــيزاده در اصفهان شده است. اما باشگاه گسترش فوالد در نامهاي رســمي درخواســت امير قلعهنويي را براي انتقال اين بازيكن از تيــم تبريزي به تيم اصفهاني رد كرد. نقيزاده البته با گســترش به مشكل مالي خورده بود اما به خاطر قراردادي كه با اين باشــگاه داشت سرانجام در گسترش ماند.

اين بازيكن در 29 مسابقهاي كه براي گســترش در فصل گذشــته به ميدان رفــت 9۴۳2 دقيقه در زمين حضور داشــت و 2 گل زد و سه پاس گل داد. او چندي پيش مدعي شــده بود كه اگر شــرايط مثل سال گذشته باشد در تيم گسترش نميماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.