آغاز تمرينات تيمهاي اصفهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ذوبآهن براي حضور قدرتمند در هفدهمين دوره رقابتهاي ليگ برتــر از 27 خردادماه تمرينات خود را زير نظر امير قلعهنويي ســرمربي جديد اين تيم آغاز خواهد كرد.

بر اين اســاس مديريت ورزش قهرماني باشــگاه فرهنگي ورزشــي ذوبآهــن اصفهــان در اطالعيهاي اعالم كرد: با توجه به تعيين سرمربي تيم فوتبال بزرگساالن باشگاه (دوره هفدهم ليگ برتر فوتبال باشگاههاي كشــور) از تمامــي بازيكنان تحت قرارداد اين تيم درخواســت ميشود در مــورخ شــنبه 27 خردادماه در كمپ تمريني مجموعه ورزشي ملت باشگاه ذوبآهن واقع در خيابان امام خميني(ره) مجاور بوستان قلمستان حضور به هم رســانند. تمرينات تيم فوتبال ســپاهان اصفهــان زير نظر زالتكــو كرانچــار از روز ۴2 خرداد و در مجموعه ورزشــي باغ فردوس آغاز ميشــود. كرانچار كه با جذب بازيكنانــي مثــل حســن جعفري، ساســان انصاري، ســياوش يزداني، مهــرداد ثاقبــي، عــزتا... پورقاز و احتماال سعيد آقايي در تالش است تا تيمي قدرتمند را روانه هفدهمين دوره از رقابتهــاي ليگ برتر نمايد، هنــوز برنامهاي بــراي اردوي خارج از كشــور به مديران باشگاه سپاهان ارائه نداده است و احتمال اينكه اين باشگاه بدون اردوي تداركاتي خارج از كشور برنامههاي آمادهسازياش را پيش ببرد زياد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.