محروميت يكساله افشين كاظمي قطعي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

افشين كاظمي، مليپوش تيم فوتسال گيتيپســند اصفهان كه بــه دليل مثبت اعالم شــدن نمونه دوپينگــش در يكي از بازيهاي فصل قبل ليگ برتر فوتســال به دو ســال محروميت از حضــور در ميادين ورزشي محكوم شــده بود، بعد از اعتراض به كميته استيناف توانست اين محروميت را به يك ســال كاهش دهد. به اين ترتيب اين مليپوش فوتسال ميتواند از آذر ماه به ميادين بازگردد اما اعتراض دوبارهاي را به كميته استيناف ارســال كرده تا با كاهش محروميت يكســاله بتواند از آغاز نيمفصل دوم مجوز بازي را پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.