اردوي گل گهر درهمدان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرپرســت گل گهر ســيرجان با سفر به همدان، شرايط الزم براي برپايي اردوي تيمش در مجموعه ورزشي شهيد حاجي بابايي مريانج را بررسي كرده است. وينكو سرمربي سابق پاس همدان است و نسبت به زيرساختهاي فوتبالي اين شهرستان آشنايي كامل دارد.

اين تيم طي سالهاي قبل نيز در مريانج اردوي تداركاتي داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.