ويسي: جدايي بازيكناني كه قرارداد دارند، غيرقانوني است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امير قلعهنويي و عبدا... ويسي كه سالها با هم رفاقت دارند حاال و ديرتر از ديگر مربيان ليگ برتري وارد كارزار نقل و انتقاالت شدند تا بازيكنان مورد نياز خود را جذب كنند. اين 2 مربي كه سابقه قهرماني در ليگ برتر را دارند به خاطر اينكه خيلي دير تيمهاي خود را انتخ

زماني كه عبدا... ويسي به اهواز برگشت و سرمربي استقالل خوزستان شد، اكثر بازيكنان فصل گذشــته اين تيم با ديگر تيمهاي ليگ برتري وارد مذاكره شــدند و حتــي به توافق هم رســيدند. مهدي زبيــدي با پارس جنوبي جم قرارداد رســمي امضا كــرده بود، مهدي مومنــي به پيكان پيوســت، رحيــم زهيوي، فرشاد ساالروند، محمد طيبي ...و هم با ديگر تيمها مذاكره كردند كه از اين ميان ساالروند و طيبي با پــارس جنوبي جم قــرارداد امضا كردند، زهيوي هم در آســتانه امضاي قرارداد با فوالد خوزستان قرار دارد.

قبل از امضــاي قرارداد ايــن بازيكنان، ظاهرا ويسي با آنها تماس گرفت و خواست به استقالل خوزســتان برگردند اما اين نفرات به خاطر شرايط سختي كه فصل گذشته در اين تيم داشتند قبول نكردند. به اين ترتيب دست ويسي خالي ماند تا به سراغ ديگر گزينهها برود. ويســي در همان ابتدا به تهران آمد و با چند بازيكن مذاكره كرد تا به اســتقالل خوزستان بروند. در اين ميان نــام بازيكناني مثل جالل عبدي، طالب ريكاني، موسي كوليبالي، ميثم دورقي ...و به چشــم ميخورد كه اين نفرات قبال شاگرد ويسي بودند و بعيد نيست حضور در اســتقالل خوزســتان را بپذيرند اما به جز اين نفرات يكســري بازيكن ديگر هستند كه هنوز منتظر پيشــنهادهاي بهتر هســتند. به اين نفــرات البته بايد نام بازيكنان اســتقالل خوزستان را هم اضافه كرد كه با وجود داشتن قرارداد با اين تيم، به خاطر پرداخت نشــدن مطالباتشان قصد دارند از اين تيم جدا شوند. اين مساله كار ويســي را سختتر كرده اما او نااميد نشد چون فكر ميكرد ميتواند همه آنها را راضي كند.

اين مســاله در ذهن ويسي وجود داشت كه امير قلعهنويي بهعنوان سرمربي ذوبآهن اصفهان انتخاب شــد. اين مســاله، يعني پيدا شــدن يك رقيب براي ســرمربي اســتقالل خوزستان. با اين شرايط رقابت تنگاتنگي بين سرمربيان سابق سپاهان صورت گرفت. از يك طرف ويســي ظاهرا به دنبال جذب بازيكناني مثــل مجيد حســيني، موســي كوليبالي و حفــظ بازيكنانــي مثل علياصغر عاشــوري، پيمان شــيرزادي، وحيد شيخويسي ...و است كــه در طرف مقابل هم به نظر ميرســد امير قلعهنويي در فهرســت خود نام بازيكناني مثل وحيد شيخويسي، پيمان شيرزادي، علياصغر عاشوري، رامين رضاييان، مجيد حسيني ...و را جا داده و به دنبال جذب آنها است.

مســالهاي كــه در مورد تيــم قلعهنويي وجــود دارد اين اســت كه بازيكنــان فصل گذشته اســتقالل خوزستان ديگر اعتمادي به اين باشــگاه ندارند و فكر ميكنند نميتوانند مطالباتشــان را بگيرند. به خاطر همين هم تمايلــي به مانــدن در اين تيــم ندارند و به گزينههاي ديگر فكر ميكنند. البته در ســوي مقابل هم در مورد تيم ذوبآهن بحث كاهش بودجــه وجود دارد. ظاهــرا بودجه اين تيم از فصــل گذشــته كاهش پيدا كــرد و حاال كار براي جذب بازيكنان نامي در اين فصل سخت شــده. البته گفته ميشود قرار است به بودجه ذوبآهن اضافه شــود اما تا االن خبري نشده تا يكسري مشكالت هم سد راه قلعهنويي قرار بگيرد. تنها موضوعي كه تا االن مشخص شده اين اســت كه اين روزها ويســي و قلعهنويي رقابت سختي با هم براي جذب بازيكنان پيدا كردند. رقابتي كه بايد ديد در نهايت كداميك در آن موفقتر خواهد بود و كدام تيم ميتواند نتايج بهتري در ليگ هفدهم بگيرد.

عبدا... ويســي، ســرمربي جديد تيم فوتبــال اســتقالل خوزســتان بــه تيمي بازگشته كه دو فصل پيش قهرمانش كرده اســت. خودش معتقد است كه در بدترين شــرايط تصميم گرفته به اين تيم بازگردد و دربــاره اين تصميمش ميگويد: « من در بدترين شــرايط تصميم گرفتم كه به اين تيم برگردم. اين درحالي است كه در فصل گذشته هم دوست نداشتم از اين تيم جدا شــوم، ولي مسووالن باشگاه مرا نخواستند. آنها امسال دوباره از من دعوت به همكاري كردند و من هم اين پيشنهاد را قبول كردم. ميدانم كار ســختي درپيــش داريم، ولي بايد تالش كنيم تا بــراي فصل جديد تيم خوبي ببنديم.» سرمربي جديد تيم فوتبال استقالل خوزســتان به شرايط بحراني اين تيم و جدايــي چند بازيكــن تأثيرگذار از جمع آبيپوشان خوزستاني اشاره ميكند: «طبيعتــا بازيكناني كه قرارداد ندارند براي فصل آينده حق انتخاب خواهند داشت و ما سعي ميكنيم براي جانشيني آنها بهترين گزينهها را انتخــاب كنيم اما بازيكناني كه قــرارداد دارنــد نميتوانند از تيــم ما جدا شوند و از باشگاههايي كه با بازيكنان تحت قرارداد ما مذاكره كنند، شــكايت خواهيم كرد.»ويسي درباره وضعيت بازيكناني مانند زبيدي، دانيال ماهيني و شريفي ميگويد: «جدايي آنها غيرقانوني است و اين بازيكنان با استقالل خوزستان قرارداد دارند. باشگاه براي پرداخت طلــب بازيكنان يك چك 3 ميلياردي را به محمد طيبي داده اســت و با اين شــرايط بازيكنان باالي 50 درصد از قراردادهايشــان را دريافت كردهاند. با اين اوصاف آنها نميتوانند از استقالل خوزستان جدا شوند.»

او در پاســخ به سوالي پيرامون شانس موفقيتش در تيم استقالل خوزستان تأكيد ميكند: «مــن نهايت تالش خود را خواهم كرد. اگر مشــكالت مالي حل شــود براي قــرار گرفتن بين چهار تيــم باالي جدول ميجنگيم، ولي اگر حل نشــود بايد تالش كنيم تا ســهميه خوزستان را در ليگ برتر حفظ كنيم.»

سرمربي اســتقالل خوزستان راهكار حل مشــكل اين تيــم را اينطــور عنوان ميكند: «ما بايــد كاري كنيم تا بازيكنان براي ماندن در اســتقالل خوزستان دلگرم شوند. در چند سالي كه در اينجا مربيگري كردم پول بچهها پرداخت شــد و حاال بايد روال گذشته دوباره در تيم ايجاد شود. االن حس اعتماد در باشگاه استقالل خوزستان مرده است، ولي ما بايد با بازيكناني كه قرار اســت با آنها كار كنيم صحبت كرده و اين حس اعتماد را به آنها برگردانيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.