خلعتبري در نقطه صفر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - روح ...ا معظمي ‪Roohollah Moazami‬

از آن همه هياهوي نقل و انتقاالتي، از آن همه ســر و صدا و آن همه پيشــنهاد حاال تنها يك نام مانده. محمدرضا خلعتبري. مهاجمي كه تيمهاي ليگ برتري براي جذب او ســر كيســه را حســابي شل ميكردند و ســر و دست ميشكســتند. او اين روزها نه پول آنچناني ميخواهد و نه پيشــنهادي وسوسه انگيز. فقط تيمي را ميخواهد كه همچنان در ليگ برتر باشد و روزگار سپري كند.

خلعتبري را حداقل در دهه اخير، تا اين حد بي مشــتري نديده بوديم. مهاجمي كه پس از ســالها بازي براي ســپاهان، پرســپوليس، الوصــل امارات و پر كردن حســاب بانكــي ديگر نيازي بــه افزايش صفرهــاي قرارداد ندارد. او دنبال مكانــي آرام براي گذراندن روزهاي پاياني فوتبالش اســت. به همين دليل هم بود كه ابتداي فصل قبل به تبريز رفت تا براي گســترش فوالد بــازي كند. آنجا هم اوضاع بر وفق مراد اين مهاجم سرعتي نبود تا به تهران كوچ كند و به سايپا و فركي براي بقا كمك كند. كمكي كه آنچناني هم نبود تا علي دايي قلم قرمز روي نام او بكشد و درخواستي براي تمديد قرارداد او به باشگاه ندهد.

مهاجم 33 ســاله و اهل رامســر فوتبال ايران، يكي دو پيشنهاد دم دســتي دارد كه بايد يكي از آنها را انتخاب كند. شهاب گردان كه دوست صميمي خلعتبري است براي حضور او در پديده رايزنيهايي را انجام داده اما به نظر ميرسد سرانجامي نداشته و رضا مهاجري نظري روي جذب خلعتبري ندارد. اين را ميشود از تحركات پديده در فصل نقل و انتقاالت برداشت كرد چون اين باشگاه نه مذاكرهاي با خلعتبري انجام داده و نه پيشنهادي به او حتي در حد حرف داده.

كار خلعتبري به جايي رســيده كه ســپيدرود رشــت هم شايعه جذبــش را تكذيب ميكند. علي نظرمحمــدي يكي دو روز قبل اعالم كــرد كه برنامــهاي براي جذب خلعتبــري ندارد و ايــن يعني پايان آرزوهاي بازيكني كه زماني يكي از ســتونهاي تيم ملي بود و مدعي بازي حتي در جام جهاني.

براي خلعتبري حاال فقط يك پيشنهاد مانده. اينكه به مشهد برود، پيراهن سياه جامگان را بپوشد و دوباره روز از نو و روزي از نو. بازگشت به نقطه صفر. همان جايي كه در ســالهاي نخست دهه 08، خلعتبري را در قامــت بازيكني آينده دار به فوتبال ايران معرفي كرد و نقشــي غير قابل انكار در پيشــرفت او داشت. همان روزها وقتــي خلعتبري در ورزشــگاه آزادي آتش به راه انداخت و با گذر از چند بازيكن اســم و رسم دار پرسپوليس، آن گل زيبا را به ثمر رســاند، رسانهها با لقب « ديگو آرماندو خلعتبري » از او استقبال كردند.

خلعتبري دوباره بايد به آن شــهر برود، پيراهني مشــكي و قرمز بــر تن كند و البته با مربي ســابقش كار كند. اكبر ميثاقيان كه به نظر روش اســتفاده از خلعتبــري را بهتــر از هر مربي ديگري بلد اســت و ميداند چگونه از خالقيــت، ســرعت و تكنيك اين مهاجم در راســتاي به ثمر نشســتن اهداف تاكتيكي تيمش سود ببرد.

مهاجم فصل قبل ســايپا، گويا با مديران باشــگاه ســياه جامگان مذاكره كــرده و به توافقهايي نيز دســت يافته. خلعتبري به همين دليل به سياه جامگان نزديك شده و بعيد نيست در ليگ هفدهم پيراهن اين تيم مشــهدي را بر تن كند. با اين انتخاب، خلعتبري هم به دوســت صميمياش شهاب گــردان (دروازهبــان پديده ) ملحق ميشــود و هــم بدون تيم نميماند. بــه اين اميد كه بــار ديگر در مشــهد و اين بار نه ابومســلم كه سياه جامگان احيا شود و به سطح اول فوتبال ايران بازگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.