استعفاي سعيد آذري صحت ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ماجراي اختالف نظر سعيد آذري و هيــأت مديره باشــگاه ذوبآهن از جايي كليد خورد كه مجتبي حسيني بــا نظر هيــأت مديره كنار گذاشــته شــد و برخالف تالشهايي كه آذري بــراي آوردن گزينههــاي مختلــف مربيگــري بــه ذوبآهن داشــت، در نهايت اميرقلعهنويي بهعنوان سرمربي اين تيم انتخاب شــد. انتخاب شــوكه كنندهاي كه گويا آذري از آن بي اطالع بوده است.

به همين خاطــر گمانه زنيهايي دربــاره ناراحتــي آذري و حتــي تصميمش براي اســتعفا مطرح شــد. در همين راستا، محمدمهدي رمضاني مدير روابط عمومــي و امور بينالملل باشگاه فرهنگي ورزشــي ذوبآهن با رد شايعاتي كه درباره استعفاي آذري مطرح شــده، در همين رابطه توضيح ميدهد: «در روزها و هفتههاي اخير و در زمان نقل و انتقاالت فوتبال كشور، شــايعات و گمانهزنيهاي بسياري در برخــي از خبرگزاريهــا، مطبوعــات مكتوب و ســايتهاي مختلف خبري ورزشــي در خصــوص باشــگاه و تيم فوتبال ذوبآهن و از جمله اســتعفاي ســعيد آذري مديرعامل باشگاه عنوان شــده و ميشــود كه به هيــچ وجه صحت نداشــته و به شــدت از طرف روابط عمومي باشگاه تكذيب ميشود. ســعيد آذري با حمايت و پشــتيباني مديرعامل محترم و فرهيخته شــركت ســهامي ذوبآهن مهندس صادقي و هيأت مديره محترم باشگاه به كار خود بهعنوان مديرعامل محكم و استوار و با قدرت ادامه ميدهد.»

مديــر روابــط عمومي باشــگاه ذوبآهن همچنيــن تأكيد ميكند: « ســابقه كاري آقاي آذري نشــان داده است كه همواره از مربيان خود به طور كامل حمايت كــرده و امير قلعهنويي هم بهعنوان يكي از مربيان برجســته فوتبال باشگاههاي كشور از اين قاعده مســتثني نيســت و به طــور حتم با توجه به اينكــه اين دو قهرمان ملي از قديم االيام بــا يكديگر رفاقت نزديكي داشتهاند، در كار حرفهاي پيش رو هم نهايت همكاري را خواهند داشت.»

رمضانــي همچنين ميگويد: «در آســتانه آغاز دوره هفدهــم ليگ برتر فوتبال از هواداران عزيزمان تقاضا داريم كه بدون توجه به شايعات برخي افراد و رســانههاي تفرقه افكن و سودجو، با حفظ انسجام و وحدت گروهي از هفته اول رقابتهاي ليگ برتر در ورزشــگاه فوالدشهر حضور يابند و به حمايت از تيم محبوب خــود پرداخته و تنها به اخبار رسمي باشگاه كه از طريق سايت باشگاه اعالم ميشود توجه كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.