ذوبيها شیخ ويسي را براي نیمكت ميخواهند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد شــيخ ويســي كامال واضح و بي پرده اعالم كرده كه نميخواهد در استقالل خوزستان بماند.

از سوي ديگر هم اميرقلعهنويي نام او را در فهرست بازيكنــان مورد نيازش به باشــگاه داده و به جذب اين بازيكن پافشــاري ميكند. شيخويســي سال گذشته عملكرد خوبي در استقالل خوزستان داشت و به دليل مشكالت مالي اين باشگاه قصد دارد از جمع آبيپوشان اهوازي جدا شــود. اين در حالي اســت كه شيخويسي يك فصل ديگر با اســتقالل خوزســتان قرارداد دارد و مسووالن اين باشــگاه وعده دادهاند به زودي مشكالت مالي حل ميشود.

او تا پايان هفته منتظر تعيين تكليف باشــگاهش ميماند و ســپس در مورد آينده خود تصميم ميگيرد. نكته قابل تأمل اما اين اســت كه شيخويسي در حالي مورد توجه ذوبآهن قرار گرفته كه رشــيد مظاهري، دروازهبان اول ذوبآهن محســوب ميشود و بايد ديد قلعهنويــي او را بهعنوان دروازهبــان اول ميخواهد يا نيمكت نشين مظاهري؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.