بوعذار اولين خريد استقالل خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبــاس بوعــذار ديروز(دوشــنبه) پس از مذاكره با مديركل ورزش و جوانان خوزســتان و عبدا... ويسي، به تيم استقالل خوزستان پيوست. اين بازيكن كه فصل گذشته در نفت تهران توپ ميزد، با عقد قراردادي يكساله، در ليگ هفدهم كار خــود را زير نظر ويســي دنبال خواهد كرد. بوعذار اولين خريد استقالل خوزستان در فصل نقل و انتقاالت محســوب ميشــود. همچنين موسي كوليبالي ديروز (دوشنبه) پس از مذاكره با مديركل ورزش و جوانان خوزســتان و عبدا... ويســي براي يك فصل با اين تيم قرارداد بست. كوليبالي پس از عباس بوعــذار، دومين خريد استقالليها در فصل نقل و انتقاالت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.