دور جديد مذاكرات حاجی صفی و سپاهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احسان حاجی صفي، كاپيتان سپاهان براي دور جديد مذاكرات به باشــگاه سپاهان ميرود. صحبتهايي كــه در اين خصوص با اين بازيكن انجام شده نشان ميدهد كه حاجی صفي تا چند روز آينده براي مذاكره به باشگاه سپاهان خواهد رفت. همچنيــن ســپاهانيها در انتظار تعيين تكليف دانشــگر و آقايي هستند تا فهرست خود را سريعتر ببندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.