كودكان مدرسه ژاپني در تمرين ساموراييهاي آبي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ژاپن كه امروز در ورزشگاه دستگردي با عراق روبهرو ميشود، در روزهاي گذشته تمريناتش را در تهران برگزار كرده است. قبل از تمرين روز يكشــنبه 50 دانشآموز مدرســه ژاپني تهران به ديدار بازيكنان اين تيم رفتند و عكس يادگاري گرفتند. همچنين بازيكنان تيم ملي ژاپن يادگاريهايي به اين كودكان دادند. بعد از اســتراليا كه فروردين ماه به تهران آمده بود، ژاپن دومين تيم پرســتاره آسيايي است كه براي بازي با عراق به ايران سفر ميكند. استرالياييها از جمله تيم كاهيل در برگشت به كشورش خاطرات خوبي از سفر به تهران داشت و انتظار ميرود ژاپنيها هم در يكي از بزرگترين پايتختهاي آسيا ساعات خوبي داشته باشند. البته گرماي هوا كمي آنها را غافلگير كرده است. گن شوجي، بازيكن كاشيما ميگويد: «انتظار اين گرما را نداشتم. رطوبت هوا كم است و خيلي تشنه ميشويد. بايد از يك روز قبل از بازي به فكر آبرساني به بدنمان باشيم. در اين گرما خيلي سخت است كه 90 دقيقه حمله كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.