پارلمان فوتبالي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«عنــوان بهتريــن گلبهخودي فصــل بايد بــه ترزا ميبرســد!» كنايه گري لينهكر در مورد نتايج انتخابات پارلماني انگلســتان، عالقه هميشگي او به حزب كارگر را دوبــاره عيان كرده اســت. مجري برنامــه فوتبالي ‪Match of the day‬ و ســتاره تيمملي انگليس در يــورو 96 البته تنها چهرهاي نيســت كــه بين ناكامي نخستوزير ترزا مي و فوتبال، رابطهاي مستقيم برقرار كرده. چند روز بعد از پايان رسمي انتخابات، اهالي فوتبال در بريتانيا براي توصيف آنچه در اين بازي سياسي سپري شد، از خاطرهها و روايتهاي فوتبالي استفاده ميكنند. شكســت ترزا، همه نشــانههاي آشــناي يك شكست فوتبالي را دارد. در انگليس، سرنوشــت انتخاباتي حزب كارگر را با قهرماني لسترســيتي مقايسه ميكنند چرا كه تا چند ماه قبل اين ماجرا كامال غيرقابل پيشبيني و باورنكردني بود. نظرســنجيها حكايت از برتري مطلــق محافظهكارها داشت اما هر چه به انتخابات نزديكتر شديم، كاميابي حــزب كارگر باورپذيرتر شــد. به جز قهرماني لســتر، نتيجه انتخابات پارلماني به يكي از اولين قهرمانيهاي منچستريونايتد با الكس فرگوسن هم ربط داده ميشود. در سال 1995 آلن هانسن مدعي شد كه يونايتد هيچ شانســي براي قهرماني ندارد اما تيم بسيار جوان فرگي جام قهرماني را به دست آورد. راســتي چرا از عبارت گلبهخودي بيشتر از هر عبارت ديگري براي ترزا مي اســتفاده ميشــود؟ پاســخ اين پرسش، ســاده است. اين انتخابات اساسا به درخواست خودش انجام ميشــد. او ميتوانست تا انتخابات بعدي 3 سال صبر كند اما قصد خرد كردن رقيبش را داشت و اين دورخيز، ابدا با نتيجه مثبتي براي او همراه نشد. او دســت به يك قمار بزرگ زد تا اكثريت پارلمانياش، با پارلمان معلق عوض شود. تصوير صورت او روي بدن اســتيون جــرارد در لحظه ســر خوردن در بازي بزرگ با چلسي، دهها هزار بار در شبكههاي اجتماعي دست به دست شده است. استيوي قبل از لحظه ســر خوردن معروفش، بيشترين شانس ممكــن را براي باال بردن جــام قهرماني فوتبال جزيره داشــت اما ظرف چنــد دقيقه، همه چيز را به دســت خودش تباه كرد. ترزا مي حتي به كنايه با ريچارد دان مقايسه ميشود. بازيكني كه با 10 گل به خودي، اشــتباهيترين مهره تاريخ فوتبال جزيره اســت. جرمــي كوربين بهعنوان رهبر حزب رقيب، درســت روبهروي او ايســتاده تا در تصويرســازيها و ويديوهاي كوتاه در قامت ستارههاي تاريخي ليگ برتر قرار بگيرد. در لحظههاي ويــژه؛ مثل آگرو و گل قهرمانياش براي منچسترســيتي، مثل وين رونــي و قيچي فانتزياش در شهرآورد منچســتر و مثل جيمي واردي، در لحظه ممكن كــردن غيرممكن! ترزا مي شــيفته هري پاتر اســت و حاال براي نجات آينده سياسي، تنها به يكي از وردهاي جادوگري مخصوص هري نياز دارد. حتي اگر سياســيها او را فراموش كننــد، فوتباليها شكســتش را از ياد نميبرند و از حاال منتظر هر بهانه كوچكي در زمين فوتبال براي مقايســه با ناكامي ترزا هستند. تصويــر او قبل از برگــزاري انتخابات، چيزي شــبيه چهــره جرارد در دور افتخار بعد از پيروزي مهم تيمش روبهروي منچسترسيتي بود؛ خوشحال، مغرور و در اوج. جرارد براي سقوط به زمان زيادي نياز داشت. ترزا مي اما به ســرعت سقوط كرد. او بعد از بر باد دادن آرزوي محافظهكارها، اين روزها بيشــتر از آرســن ونگر و پپ گوارديوال تحت فشار است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.