وقت خداحافظي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پيشــنهاد العربي، آخرين اميد جواد نكونــام بود كه رنگ واقعيت به خــود نگرفت تا كاپيتان مجبور شــود كفشهايــش را بياويزد. خبر مهمتر اما امضاي قرارداد وحيد اميري با پرســپوليس بود كه خودش ميگفت خواب را از چشمانش گرفته. امير قلعهنويي يك تراكتورسازي رويايي را وعده داده بود و پرهام هم با كنار زدن قنبرزاده، شده بود جديترين گزينه مديرعاملي استقالل. بيخبري انصاريفرد از پيشــنهاد مارســي، مذاكره تراكتورسازي با ادينيو و دور شــدن كاوه رضايي از پرســپوليس هم ديگر اتفاقهاي مهم بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.