صعودي كه جنگ راه انداخت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در اين روزها كه مســابقات انتخابي جام جهاني 2018 روسيه در قارههاي مختلف در جريان اســت، شــايد بد نباشــد يادي كنيم از بازي عجيبي كه جنگ دو كشــور همسايه را باعث شــد؛ بازي الســالوادور و هندوراس در انتخابي جام جهاني 1970 مكزيك. آن موقع صد هزار الســالوادوري با حقوقهاي ناچيز در زمينهاي كشاورزي هنــدوراس كار ميكردنــد و اين، رابطه دو كشــور را شــكرآب كرده بود. الســالوادور و هندوراس اما براي صعود به جــام جهاني بايد مقابل هم قرار ميگرفتند كه دو بازي رفت و برگشــت بيبرنده به پايان رســيد تا كار به بازي سوم بكشد. همان بازي جنجالي كه در مكزيك برگزار و به يك تراژدي بزرگ تبديل شد. پيروزي 3 بر 2 السالوادور و صعود به جام جهاني براي اين تيم گران تمام شد و دليل آن شايد شادي مضاعف كارگران السالوادوري بود كه در هندوراس از آنها بيگاري ميكشــيدند. اتفاق عجيب اما وقتي رخ داد كه نيروهاي مرزي الســالوادور به سمت هندوراس هجوم بردند، فرودگاه تگوسيگالپا را به توپ بستند و در اين جنگ چهار روزه 2 هزار نفر كشته شدند. السالوادور به جام جهاني رفت، با مكزيك، شــوروي و بلژيك همگروه شــد و اولين تيم تاريخ جــام جهاني بود كه بدون حتي يك گل زده اين رقابتها را ترك كرد. اين تيم كه هيچ بازيكن قابل توجهي در آن حضور نداشــت، هر سه بازياش را باخت و 9 گل دريافت كرد. با اين حال الســالوادور ميتوانست به كشورهاي همسايهاش بخصوص هندوراس فخر بفروشد كه نخستين تيم صعودكننده به جام جهاني در منطقه آمريكاي مركزي- كونكاكاف- است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.