ژاوي در جستوجوي صلح

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آنچه با ســودجويي ســعوديها در حاشــيه خليج فارس پيش آمد و عربســتان و ديگر كشــورهاي عربي را مقابل قطر قرار داد، حتي كاپيتان پيشين بارســا را هم به واكنش واداشته است. اين متحدان عربي براي محروم كردن قطر از ميزباني جام جهاني، اين كشــور را همهجوره زير فشار گذاشتهاند كه اين رفتار غيرانسانيشان، واكنش ژاوي هرناندز را كه از دو سال پيش بهعنوان كاپيتان السد در ميادين ديدهايم، در پي داشته است. ژاوي با انتشار يك ويدئوي 19 ثانيهاي در توئيتر خود گفته: «بــه خاطر ماه مبارك رمضان ميخواهم همه را در جهــان عرب بــه پايان دادن بحران فعلــي و رفع حصر قطر و تحريمهــا عليه اين كشــور دعوت كنم. حصري كــه ميتواند روي زندگــي مردم قطر، خانوادهها، ورزش و بــه ويژه فوتبال تأثير منفي بگذارد. اميدوارم راهحلي سريع براي اين مشكل پيدا شود تا مردم با امنيت زندگي كنند و همه با هم از فوتبال لذت ببريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.