زرينچه‌رييس‌آكادمي‌استقالل‌م ‌يشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

با توجه بــه اینکه رضــا افتخاري در سمت خود ابقا شــد به احتمال زیاد براي فصل آینده جــواد زرینچه با نظر او رییس آکادمي اســتقالل ميشود و صادق ورمزیار رفتني خواهد شــد. فصل پیــش به دلیل اختالف علي سامره و حسن روشن تیمهاي پایه استقالل فصل را خوب شروع نکردند. وقتي اختالفــات باال گرفت پاي روســاي اســتقالل وســط آمد و طرفین از ســمت خود برکنار شــدند. با رفتن روشن، صادق ورمزیار ریاست آکادمي استقالل را به عهده گرفــت اما نیمه راه با توجــه به اینکه بین ورمزیار و ســیاوش اکبرپور اختالف پیش آمد در نهایت تیمهاي پایه نیز براي مدتي دچار تنشهاي ناشي از این اختالف شد و حاال که فصل به پایان رسیده است مدیران اســتقالل قصد دارند رییس دیگري براي آکادمي این تیــم انتخاب کنند. اینطور که گفته ميشــود افتخاري قصــد دارد جواد زرینچه را بهعنوان ریاست آکادمي انتخاب کند. باید دید طي روزهاي آینده چه اتفاقي در این ارتباط ميافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.