اعتراض‌خوزستان ‌يها‌به‌قرارداد‌طيبي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

محمد طیبــي مدافع فصل گذشــته استقالل خوزستان که به پارس جنوبي جم پیوسته با اعتراض خوزستانيها مواجه شده است.

بعــد از اینکه محمد طیبــي با فوالد خوزستان به توافق نرسید، راهي تهران شد و با تیم تازهوارد پارس جنوبي جم قرارداد یکساله امضا کرد.

با این اتفاق، خوزســتانيها باورشــان شــد که کاپیتان فصل گذشــته استقالل خوزستان از استانش رفته است.

همین مســاله هم باعث شد خیليها بــه او اعتراض کنند. طیبــي ظاهرا در این یکــي، دو روز با تماسهــاي زیادي مواجه شده که خواســتار بازگشتش به خوزستان بودند. گفته ميشود حتي مسووالن باشگاه فوالد خوزســتان از او خواستند قراردادش با پارس جنوبي را فســخ کنــد و به اهواز برگردد. ظاهرا فوالديها مبلغ پیشــنهادي خــود را هم باال بردند امــا طیبي به خاطر قول و قراري که با پارس جميها گذاشــته حاضر به این کار نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.