زوج‌نريمان‌جهان‌–‌بايرامي‌در‌پيکان؟‌

رفقاي سابق دوباره در كنار هم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دو بازیکن اسبق گسترش، ماشین و تراکتورسازي با تیم پیکان وارد مذاکره شدهاند. ســامان نریمان جهان و مهرداد بایرامي دو بازیکن فصل گذشته تیم ماشینسازي که در نیم دوم از این تیم جدا و به ترتیب راهي پرســپولیس و صبا شــدند، در حال حاضر مورد توجه باشگاه پیکان قرار گرفتهاند و قرار اســت براي مذاکره در محل این باشگاه حضور پیدا کنند. زوج ســامان و مهرداد در گسترش فوالد یکي از بهترین زوجهاي فوتبالي آن دوره بود که پس از آن شاهد شکل گیري آن در تیمهاي تراکتورسازي و ماشینسازي نیز بودیم و حال باید ببینیم براي چهارمین بار این زوج در تیم دیگري شکل خواهد گرفت یا خیر؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.