سه‌ستاره‌تيم‌كی‌روش‌در‌رادار‌نوري

بازيكنان ايراني مدنظر سرمربي برمن

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

الکساندر نوري ســرمربي ایراني تیم وردربرمن دیشب میهمان ویژه استادیوم آزادي بود و از نزدیک بازي ایران و ازبکستان را زیر نظر گرفت. برخي از اطرافیان نوري مدعي هستند که سرمربي برمن عالوه بر تماشاي بازي تیم ملي ســرزمین مادرياش، به دقت عملکرد ستارههاي ایراني را زیر نظــر گرفته و ظاهرا قصد دارد از تیم کیروش براي باشــگاه آلماني بازیکن پیدا کند. گفته ميشــود رامین رضاییان، مهدي طارمي و مرتضي پورعلي گنجي زیر ذرهبین نوري قرار گرفتهاند و ممکن اســت از بین این سه نفر یکي به بوندس لیگا راه پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.