استقاللي‌ها‌در‌انتظار‌پاسخ‌شهباززاده

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

با وجود اینکه قرار بود ســجاد شهباززاده با اســتقالل قرارداد امضا کند، ممکن است این اتفاق به روزهاي آتي موکول شود. سجاد شهباززاده مدتهاست پیشنهاد استقالل را دریافت کرده و قرار است با این تیم قرارداد امضا کند اما ظاهرا هنوز به پیشــنهاد این باشــگاه جواب قطعي نداده و بنابراین ممکن است جلسه عقد قرارداد او به روزهاي آینده موکول شود. پندار توفیقي مســوول نقل و انتقاالت اســتقالل در ایــن باره گفت: «ما پیشــنهادمان را به شــهباززاده دادهایم اما او هنوز پاســخ قطعي نداده و منتظر پاسخ نهایي او هستیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.