كريمي‌در‌استقالل‌م ‌يماند

عواقب پيوستن مصلح به پرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

طي روزهاي اخیر صحبتهاي فراواني درباره جدایي یعقوب کریمي از اســتقالل به گوش ميرسید. بعد از انتشار این صحبتها عدهاي براین گمان بودند که یعقوب کریمي از اســتقالل رفتني است اما این بازیکن با اعالم نیــاز کادرفني در این تیم خواهد ماند. باتوجه به اینکه اســتقاللي شدن شایان مصلح منتفي شده، کریمي فصل بعد هم در پست دفاع چپ بازي خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.