دردسرهاي صعود براي كره جنوبي و ژاپن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چهار بازي امروز مقدماتي جام جهاني در آســيا ميتواند تكليف تعــداد زيادي از تيمهاي دو گروه را روشن كند. كره جنوبي كه به دنبال نهمين صعــود متوالي به جام جهاني است، در دوحه مقابل قطر قعرنشين به دنبال سه امتياز اســت. كاروان اين تيم بعد از مناقشات اخير خاور ميانه مجبور شد از دبي به كويت برود و از آنجا به دوحه پرواز كند. در شــروع مسابقات كره جنوبي يكي از بختهاي اصلي صعود محســوب ميشد، بــا اين حال عملكرد ضعيــف ماههاي اخير ترديدهايي بهوجود آورده كه ممكن اســت ايــن تيم براي اولين بار از ســال 1982 در صعود ناكام شود.

اولي اشــتليكه، ســرمربي آلماني كره بابت عملكرد تيمش تحت فشــار قرار دارد و يك نتيجه ضعيــف در دوحه ميتواند به قيمت اخراج او تمام شود.

كره جنوبــي هفته گذشــته در بازي دوســتانه مقابل عراق نمايــش پرانتقادي داشت و در حالي به تساوي بدون گل رسيد كه حتي يك ضربه هم به ســمت چارچوب حريف نداشت.

ســون هيونگ مين كه فصل گذشته توانســت 21 گل براي تاتنهام بزند، درباره اين بــازي ميگويد: «مقابل عــراق نتيجه خوبــي نگرفتيم، ولي تيم جــو خوبي دارد. مــن هم مقابل عراق خوب نبــودم، ولي ما به خوبي براي بازي با قطر آماده شــدهايم و ميدانيم اين بازي چه اهميتي دارد.»

بر خالف كره جنوبــي كه با 13 امتياز در رقابت صعود حاضر است، قطر 4 امتيازي هيچ بختي براي صعود مستقيم ندارد، ولي در صورت پيــروزي ميتواند اميد كوچكي را براي رســيدن به رتبه ســوم و صعود به پليآف زنده نگه دارد. بازي رفت دو تيم در خاك كره با برتري 3 بــر 2 تيم ميزبان به پايان رسيد.

آخرين اميدهاي چين و ليپي

در ديگر بازي گروه A، سوريه در كشور مالزي ميزبان چين است. دو تيم به ترتيب 8 و 5 امتيــاز دارند و هنــوز از نظر رياضي بخت صعودشان كامال از دست نرفته است. چيــن در بازي رفت غافلگير شــد و با يك گل مقابل سوريه شكست خورد، با اين حال ايــن تيم بعد از حضور مارچلو ليپي متحول شــده و اميدوار اســت در اين بازي به سه امتياز برسد.

مربي مشــهور ايتاليايي بعد از برد 8 بر يك هفته گذشــته تيمــش مقابل فيليپين درباره اين بازي گفت: «شكست دادن سوريه كامال در توان ماست. اگر قرار باشد در خانه و خارج از خانه به سوريه ببازيم، پس لياقت ما حذف شــدن است.» غيبت چند بازيكن كار چين را سختتر كرده است. چشم ژنگ ژي، كاپيتــان تيم در يكي از تمرينات اخير آسيب ديد و غايب اســت. يو دابائو، زننده گل پيــروزي چين مقابل كــره جنوبي هم مصدوم است و به بازي نميرسد. ميفانگ، مدافــع مياني تيم هم بــه دليل محروميت غايب است. ليپي درباره اين وضعيت گفت: «به بازيكنانم گفتم خودشــان را باور داشته باشند. هنوز ســه بازي مانده و چارهاي جز بردن تمام آنها نداريم. ميدانم كه شــرايط سختي است، ولي تا زماني كه اميدي باقي باشد، با تمام وجود تالش ميكنيم.» سوريه هــم براي اين بــازي غايبانــي دارد، با اين حال هفته گذشته موفق شد مقابل ژاپن به تساوي يك بر يك برسد.

هشدار هليلودزیچ قبل از سفر به تهران

ژاپن، صدرنشــين گــروه B هم براي حفظ موقعيت برترش نياز به پيروزي مقابل عــراق دارد. با برد 3 بر 2 اســتراليا مقابل عربســتان ســه تيم در صدر اين گروه 16 امتيازي هســتند و ژاپن كه يك بازي كمتر انجام داده، فرصت دارد خودش را از آن دو تيم جدا كند.

عــراق 4 امتيازي هرچند حذف شــده است، ولي در ورزشگاه دستگردي با حضور هوادارانش حريف آساني براي ژاپن نخواهد بود. هليلودزيچ، سرمربي ژاپن بعد از تساوي يــك بر يك هفته گذشــته مقابل ســوريه به بازيكنانش هشــدار داد كــه نبايد هيچ حريفي را ساده بگيرند: «در نيمه اول برخي بازيكنان بازي را ســاده گرفتــه بودند. من نميتوانم اين را بپذيرم. فكر ميكنم جديت و كيفيت حريف آنها را غافلگير كرد.»

سرمربي اهل بوسني بعد از اين بازي كه به قيمت مصدوميت شينجي كاگاوا، هافبك دورتموند به پايان رسيد، اضافه كرد: «همه در ژاپن فكر ميكنند كه بدون هيچ مشكلي به جام جهاني صعود ميكنيم. ولي به همه هشدار ميدهم كه ما كار آساني نداريم.»

شروع بائوسا روي نيمكت امارات

امارات هم كه از رقابت صعود جا مانده، با سرمربي جديدش ادگار بائوسا در بانكوك فقط بايد به ســه امتياز برســد. امارات با 9 امتياز هنوز اميد اندكي براي كســب رتبه ســوم و رســيدن به پليآف دارد، در حالي كه تايلند با يك امتياز در قعر جدول اســت و حذف شده.

امــارات با دو شكســت متوالي مقابل ژاپن و استراليا از صدر جدول فاصله گرفت؛ ناكاميهايي كه به قيمت اســتعفاي مهدي علــي تمام شــد و فدراســيون فوتبال اين كشور سراغ ســرمربي سابق آرژانتين رفت. ماموريت بائوســا عالوه بــر گرفتن حداكثر امتيازات در ســه بازي باقيمانده مقدماتي جام جهانــي، آماده كردن تيــم براي جام ملتهاي آســياي 2019 اســت كه در اين كشور برگزار ميشود.

امــارات در اولين بــازياش با هدايت اين مربي جديــد هفته گذشــته در بازي دوســتانه الئوس را 4 بر صفر شكست داد. محمد عبدالرحمــان، هافبك العين در اين بازي محروم است، ولي بائوسا روي خالقيت برادرش عمر حساب كرده است.

اين مربي همچنين سه مدافع اصلياش، اســماعيل احمد، عبدالعزيــز هيكل و وليد عباس را بــه دليل مصدوميــت در اختيار ندارد. او در كنفرانــس مطبوعاتي جنجالي روز گذشــته كه اجازه صحبت با رسانههاي قطري را پيدا نكرد، گفت: «مطمئنم كه در تيم امــارات ميتوانم بهتر از آرژانتين عمل كنم. 12 روز براي آمادهسازي وقت داشتم، در حالي كه ميخواســتم تيم را يك ماه در اختيار داشته باشم.

ولي در همين 12 روز هم به ســختي كار كرديم. در تمرينات با بازيكنان صحبت كردم و آنها هم خودشــان را تطبيق دادند. بازي با الئوس كمك ميكند آمادهترينها را انتخاب كنم. بازي ســختي با تايلند داريم، ولي ما آمادهايم.»

عملكرد ضعيف كره ترديدهايي بهوجود آورده كه ممكن است اين تيم براي اولين بار از سال 1982 در صعود ناكام شود. اولي اشتيليكه، سرمربي آلماني كره بابت عملكرد تيمش تحت فشار قرار دارد و يك نتيجه ضعيف در دوحه ميتواند به قيمت اخراج او تمام شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.