انتخاب پيرواني؛ فقط در رسانه ها

فدراسيون فوتبال نه تكذیب ميكند نه تایيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

انتخاب كادر فني تيم اميد يكي از دغدغههاي فدراســيون فوتبال در روزهاي اخير بوده. فدراســيوني كه البته تمام تمركز خود را به بازي ايران مقابل ازبكستان معطوف كرد و كادر فني تيم المپيك را حداقل به طور رسمي انتخاب نكرد. در روزهاي اخير البته خبري مبني بر انتخاب اميرحســين پيرواني براي سرمربيگري تيم اميد به گوش رسيد. خبري كه هرگز از سوي سايت رســمي فدراسيون فوتبال منتشر نشد و فقط برخي خبرگزاريها به آن پرداختند و از انتخاب پيرواني رونمايي كردند.

گفته ميشــود انتخابي در اين ميان صورت نگرفته است. چند روز پيش مهدي تاج، رييس فدراســيون فوتبــال در محل تمرين تيم ملي بزرگســاالن اعالم كرد به طور خودكار تيــم نوجوانان پس از حضور در رقابتهاي پيش رو، جايگزين تيم جوانان خواهد شــد و تيم جوانان نيز پــس از انجام بازيهاي خود در جــام جهاني بهعنوان تيم اميد معرفي ميشود. با اين حساب سرمربي اين تيم كه اميرحسين پيرواني است، سرمربي تيم اميد محسوب ميشود.

پيرواني كه سال پيش بهعنوان سرمربي تيم جوانــان معرفي شــد تيم خــود را با بازيكنان زير 18 ســال بســت، او در حالي در جــام ملتهاي آســيا حضــور يافت كه بازيكنانش زير 19 بودند و در جام جهاني كه آخرين آوردگاه تيم فعلي محسوب ميشد از بازيكنان زير 20 سال بهره ميبرد و پس از اين طبيعي است كه بازيكنان حاضر به طور خودكار راهي تيم اميد خواهند شــد تا بتوانند براي بازيهاي مقدماتي المپيك بدون مشكل سني به ميدان بروند.

كادر فني تيم اميد هنوز انتخاب نشــده اما به نظر ميرسد با توجه به مدت زمان اندك تا آغاز بازيهاي تيم اميد، پيرواني و همكارانش مد نظر كميته فني و جوانان فدراســيون فوتبال قرار دارند و ظرف روزهاي آينده به صورت رسمي كار خود را آغاز خواهند كرد.

نكته قابــل تامل اينكه قريب بــه اتفاق خبرگزاريهــا از انتخاب پيرواني رونمايي كرهاند جز منبع اصلي كه ســايت فدراســيون فوتبال اســت. اتفاقي كه البته با تكذيب مديران فدراســيون فوتبال نيز مواجه نشد تا مشخص شود اميرحسين پيرواني گزينه اصلي سرمربيگري تيم اميد است.

تيــم فعلي اميد (تيم ســابق جوانان) حدود يك مــاه بعد بايد در رقابتهاي مقدماتي جام ملتهاي آســيا به ميدان برود. رقابتهايي كه شــامل 10 گروه 4 تيمي اســت و پس از پايان بازيها بايد از هر گروه يك تيم راهي مرحله بعدي شــود تا به همراه 5 تيمي كه در دور نهايي اضافه ميشوند به همراه چين ميزبان، 16 تيم نهايي جام ملتهاي آسيا (زير 23 سال) را تشكيل بدهند.

تيم اميد ايران در اين بازيها به همراه تيمهاي اميد قرقيزســتان، عمان و ســريالنكا در يك گروه قــرار دارند، گروهي كه بايد يك تيم از آن راهي مرحله بعدي شــود. پيروانــي و همكارانش با توجه به حضور دو ســاله در رده جوانان، شــناخت كاملي روي تيمهاي حريف دارند و به هميــن دليل ميتوانند روزهاي موفقــي را حداقل در دور مقدماتي مسابقات رقم بزنند.

پيرواني البته ســابقه مربيگري در تيم اميــد را در كارنامه دارد. او چندين ســال قبل، وقتي غالمحسين پيرواني ســرمربي تيم اميد بود، دســتيار اول و همه كاره فني اين تيم بود. تيمــي كه بازيكناني نظير رشــيد مظاهري، شجاع خليل زاده، سينا عشــوري، كمال كاميابي نيا، احسان حاجي صفي، حميدرضا علي عسگري، كريم انصاري فرد و آرش افشــين را در اختيار داشت و با اين بازيكنان عنوان چهارمي بازيهاي آسيايي گوانگ ژو را به دست آورد.

ســرمربي ســابق تيم جوانان كه در جام جهاني روي نيمكت اين تيم نشســت با اســتفاده از اين تجربه ميتواند تيــم اميد را براي يك ماه آينده آماده كند. مســابقاتي كه بــراي ايران اهميت دارد. بخصوص كه قرار اســت همين تيم، هسته اصلي تيم اميد در مسابقات مقدماتي المپيك را تشــكيل بدهد. شايد اين تيم بتواند طلسم نرسيدن ايران به المپيــك را بشــكند. البته بايد از همين حاال تالش كــرد و روزها را از دســت نداد تا شايد ايران به المپيك بعدي برسد و طلسم چندين ساله را بشــكند. اتفاقي كه ميتواند براي فوتبال ايران، كادر فني تيم اميد و البته بازيكنان اتفاق بزرگي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.