شرفي: ايران بايد از خط آسيا عبور كند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اصغر شرفي سرمربي سابق تيم ملي اعتقــاد دارد كه تيم ملي ايران با كارلوس كیروش داراي شــخصيت و اعتبار شده است. شــرفي در ابتدا درباره پيراهن تيم ملي صحبت كرد و گفت: «كيروش كاري كرده كه پيراهن ملي بار ديگر ارزشــمند شده و هركســي آرزويش است كه آن را بر تــن كند. اهالي فوتبال اين مملكت كه امروز دور و بر تيم مليمان نيســتند بايد ببينند ثمره كارشــان چه بوده اســت كه كیروش آمده و فوتبال ما را به اين خوبي رهبري ميكنــد و حركت ميدهد.» يكي از نــكات مثبت تيم ملي اســتحكام خط دفاعي اســت. شرفي در اين باره ميگويد: «بنده در جايگاه مربي حاضرم 90 دقيقه بازي كنم و توپ هم به پايم نخورد و فقط دفاع كنــم، ولي گل نخورم. كیروش يك آدم دنيا ديده اســت. اخالقش خيلي تند است و من خيلي چيزهايش را نميپسندم ولي كار فنياش را دوست دارم. قطعا اگر ما مسي يا كريســتيانو رونالدو را داشتيم هجومي بــازي ميكرديم. ما با شــرايط خودمان بــازي ميكنيم و فوتبالمان هم دارد روزهــاي خوبش را طــي ميكند.» شــرفي اعتقاد دارد كه تيــم ملي فوتبال بايد به افقهاي بيشــتر بينديشد و صعود به مرحله دوم را در دســتور كار قرار دهد: «مردم ما از ايــن فوتبالي كه ما هر بار به جام جهاني برويم و اوت شــويم، خســته شدهاند و دوست دارند به دور بعد برسيم. فوتبال مــا هم مثل واليبــال ميتواند از ســطح آســيا عبور كند. در دوراني كه ما مربي تيــم ملي بوديم، با تيمهاي اروپايي بازي دوســتانه ميكرديم و االن اين تيم ملي در حال باال رفتن از سطح آسياست. فوتبال ما نياز دارد از اين خط عبور كند تا به سطح جهاني نزديك شود. اگر بخواهيم دلخوش باشــيم به رسيدن به جام جهاني و دوباره اوت شدن، پيشرفتي نكردهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.