شجاعي با پانيونيوس تمديد ميكند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكي از رســانههاي يونان مدعي شد كــه مهاجم مليپوش كشــورمان پس از بازگشــت از اردوي تيم ملي كشورمان با باشگاه پانيونيوس تمديد ميكند. به نقل از ســايت contra يونان، يكي از مسائل مهم پيــش روي باشــگاه پانيونيوس در شــرايط كنوني تمديد با مسعود شجاعي، مهاجم ايراني خود اســت. برخي از افراد خوشبين هســتند كه شجاعي به محض برگشــت از اردوي تيم ملي با پانيونيوس تمديد ميكنــد. بازيكــن ايراني نظرش درباره تمديد قرارداد با پانيونيوس منفي نيســت مخصوصا اينكه پانيونيوس فصل آينده در اروپا حضور خواهد داشت. البته بايد به ياد آورد كه اين بازيكن 33 ســاله در راس گزينههــاي تيــم پاناتينايكوس اســت. پيش از اين هــم خبرهاي زيادي در باره جدايي شــجاعي از پانيونيوس به گوش ميرسيد اما تا كنون چيزي قطعي نشده است. اين مليپوش فعال در خدمت تيم ملي است و به احتمال زياد در پايان بازي با ازبكســتان تصميمــش را خواهد گرفت. گفته ميشود حتي پاناتينايكوس صحبتهايی را هم با اين بازيكن داشته و مالقاتهــا موفقيت آميز بوده اما تا كنون چيزي قطعي نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.