مليپوشان پاداش گرفتند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بيشتر از يك سال پيش مليپوشان كشــورمان در بــازي تداركاتي مقابل شــيلي به ميدان رفتند و توانستند اين تيم را دو بر صفر شكست دهند در اين ديدار روي كرنــر آندرانيك تيموريان، جواد نكونام اوليــن گل تيم ملي را در دقيقه 21 بازي به ثمر رساند.

در ادامه بازي و در نيمه دوم، پاس خوب قوچان نژاد در محوطه جريمه با ضربه زيباي اميري همراه شد تا دومين گل در دقيقه 50 به ثمر برسد. با وجود اينكه برد مقابل شــيلي بسيار ارزشمند بود اما پاداش اين برد پرداخت نشد.

همچنين مليپوشــان مقابل چين در بازيهــاي مقدماتي جام جهاني هم به پيروزي ارزشــمندي دســت يافتند اما باايــن وجود پاداش اين بازي هم به مليپوشان پرداخت نشده بود، تا اينكه مهدي تاج رييس فدراســيون چند روز پيش در جمع مليپوشــان حاضر شد و قبل از ديدار مقابل ازبكســتان پاداش بازي و برد مقابل شــيلي و چين را به بازيكنانــي كه در ايــن ديدارها حضور داشتند پرداخت كرد.

گفته ميشود به بازيكنان حاضر در ايــن بازيها مبلغ 5 هزار دالر پرداخت شده است. شــايد بتوان گفت كه جواد نكونــام بزرگترين غايــب اردوي تيم ملي در زمان پرداخــت پاداش بازي با شيلي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.