پورغالمي سرمربي خونه به خونه شد

دستيار جاللي در بابل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرهاد پورغالمي بهعنوان سرمربي جديد خونه به خونه بابل انتخاب شد. پورغالمي كه فصل گذشته دستيار جاللي در پيكان بود، با تصميم مديرعامل و هيات مديره باشــگاه خونه به خونه بهعنوان سرمربي جديد اين تيم بابلي انتخاب شــد. پورغالمي كه در سالهاي گذشــته سابقه سرمربيگري ملوان بنــدر انزلي را در كارنامه خود دارد، اميد بابليها براي تحقق روياي صعود به ليگ برتر اين تيم بابلي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.