تماشاي عراق- ژاپن رايگان است

امروز و در تهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيمهاي فوتبال عراق و ژاپن در چارچوب مســابقات نهايي انتخابي جام جهاني 2018 روســيه امروز به مصاف هم ميروند. اين مســابقه به ميزباني ايران و در شهر تهران برگزار ميشود، چرا كه عراق شرايط ميزباني مسابقات بينالمللي فوتبال را ندارد. فدراسيون فوتبال عراق رسما اعالم كرد كه ديدار تيم ملي اين كشــور با ژاپن در تهران رايگان است و هواداران ميتوانند براي حمايت از تيم ملي كشورشان به ورزشگاه بيايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.