مدیر استقاللی، مصلح را تقدیم پرسپولیس کرد

حمله هواداران رقيب به خريد جديد پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مديــر برنامه مصلــح با اشــاره به اينكــه مصلح در نيمفصل از پيشــنهاد 500 ميليوني پرســپوليس گذشــته گفت: «بعد از پيشــنهاد اوليه پرســپوليس از سوي باشگاه استقالل پيشنهادي به دســت ما رسيد كه ما چهار جلسه تلفنــي و دو جلســه به صورت حضوري با يكديگر جلســه برگزار كرديم اما مديران باشــگاه اســتقالل با شرايطي كه داشــتند حاضر به تمكين از حداقل شــرايط هم نبودند و پيشــنهاد آنها به گونهاي نبود كه بــراي ما اطمينانآفرين باشد. از طرفي مديران باشگاه استقالل به ما ميگفتند هيچ باشگاهي حاضر نميشود مبلغي كه مدنظر ما بود -كه البته دقيقا هم اندازه مبلغي بود كه شــايان در عرض پنج دقيقه با پرســپوليس به توافق رســيده بود- را به ما بپردازد. آنها ميگفتند شــايان عضو تيم پايه اســتقالل بوده و اينجا به نوعي خانه او اســت و به همين دليل ميخواستند از مبلغ قرارداد كم كنند. حتي شــايان به خواســته من در يكي از جلســهها حضور پيدا كرد و آماده امضــا كردن قرارداد هم شــد كه ناگهــان جملهاي شــنيد و به هم ريخــت. وقتي يكي از مديران اســتقالل به او گفت تــو ميخواهي با پول استقالل تمام مشــكالت زندگي ات را حل كني، شايان به غرورش برخــورد و حاضر به امضاي قــراردادي كه از نظر مالي بهتر از پرســپوليس بود هم نشد! حتي در تماسهاي تلفني كــه با هم برقرار ميكرديم حرفهايي ميشــنيديم اما وقتي به باشــگاه ميرفتيم كســي را نميديديم كه عزم جدي براي امضاي قرارداد داشــته باشد. شايد بتوانم بگويم حدود 00۱ تماس تلفني بين ما و باشــگاه استقالل برقرار شــد در صورتي كه پرســپوليس با همان مبلغ پنج دقيقه كار بســتن قراردادش طول كشيد.» مدير برنامههاي مصلح ادامه داد:«بايد بگويم پيشنهاد پرسپوليس تفاوت چنداني با پيشنهاد استقالل نداشت و حتي آپشنهاي توافقي استقالل با شايان بهتر از پرسپوليس بود اما مديرعامل استقالل گفت ما نميتوانيم اين پول را بدهيم چرا كه هيأت مديره نداريم و قراردادها بايد از سوي وزير ورزش تأييد شود. در اين بين مصلح چند راه حل داشــت؛ يا اينكه منتظر مينشســت تا وضعيت مديريت باشگاه استقالل مشخص شود، يا اينكه به پرســپوليس ميرفت و يا اينكه به ساير تيمهاي خواهانش مثل ذوبآهن، ســپيدرود، پديده ميپيوست. اما شايان مصلح معطل نماند و خيلي زود و بدون هيچ حاشيه خاصي تيمش را انتخاب كرد و اين در حالي است كه مورد بمباران توهينهــا و تهمتهاي زيادي قرار گرفت كه واقعا اليق آن نبود. در فضاي مجازي به شدت اين بازيكن را اذيت كردند و در حالي كه پيشــنهاد مالي پرسپوليس مثل استقالل بود به او تهمت پول پرستي زدند؛ اين كارها درست نيست چرا كه هواداران از مســائل پشت پرده خبر ندارند اما حرفهاي نادرســتي در اين زمينه به راه افتاد. بــه طور مثال عنوان شــد مصلح قرارداد ميلياردي بســته كه اين موضوع اصال درست نيست. تمام فايلهاي صوتي تماسها و پيامكهايي كه ردوبدل شــده موجود اســت اما مديران استقالل تمايل جدي براي جذب شايان مصلح نداشتند و ميخواستند با راه انداختن يكسري مسائل در فضاي مجازي هواداران استقالل را روبهروی شــايان قرار دهند و با احساساتشان بازي كنند. هواداران استقالل اگر از موضوعي ناراحت هستند بهتر است اين ناراحتيشــان از ضعف ساختار باشگاهشان باشد چرا كه به هر حال در فوتبال حرفهاي فرصتها محدود است.»

شــايان مصلح هم بعــد از قطعي شــدن انتقالش به پرسپوليس در توضيح اينكه چرا استقالل را انتخاب نكرده، نوشــت: «به خودم گفتم هر كدام از ايــن دو تيم بزرگ را انتخاب كني هواداران تيم رقيب ناراحت ميشوند. به خودم قول دادم بعد از انتخابم از همه هواداران تيم رقيب بهخاطر محبتهايي كه داشــتند تشــكر كنم و از آنهــا بخواهم به انتخابم احترام بگذارند و برايم دعا كنند تا بتوانم بعد از اين هم بدون حاشيه به فوتبالم ادامه دهم.»

مدافع جديد پرســپوليس ادامــه داد: «آنچه براي من اهميت دارد اخالق اســت و اخــالق را با هيچ چيز معاوضه نميكنم. دست تمام كساني كه بعد از انتخابم به من توهين كردند را ميفشــارم و از آنها ميخواهم از اين به بعد براي عاقبــت بخيريام دعا كنند، چون فوتبال ارزش بي حرمتي كردن به ديگران را ندارد.»

شــايان نوشت:«متاسفانه فضايي پيش آمد كه عدهاي گفتند شايان بهخاطر پول به پرسپوليس رفته. در جواب آنها دو نكته ميگويم؛ شايان مصلح همان كسي است كه در كنار غيرت رفقايش با بي پولي ســپيدرود را از ليگ دو به ليگ برتر آوردند و اما نكته دوم؛ پيشنهاد استقالل و پرسپوليس برابر بود كما اينكه بندهای مالی قرارداد اســتقالل بهتر بود اما سربســته ميگويم من عزتم برايــم از پول مهمتر بود و جايي را انتخاب كردم كه برايم بيشــتر احترام قايل شدند و به من و نداري باشگاه سپيدرود طعنه نزدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.