سعد ناطق منتفي شد، بشار رسن بعد از ژاپن تصميم ميگيرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــا جــذب شــايان مصلــح توســط پرسپوليس و محدوديتهايي كه در فهرست بزرگســال اين تيم وجود دارد جذب ســعد ناطق مدافع مياني عراقي منتفي شــد. اين اتفــاق در حالي رخ داد كــه ناطق همراه با تيــم ملي عراق در تهران حضور داشــت اما پرســپوليس با اين بازيكــن مذاكره نكرد تا همكاري با اين عراقي منتفي شود.

البته بــا وجود اين اتفــاق صحبت از جذب يك عراقي ديگر توســط پرسپوليس مطرح است. بشار رسن ديگر مدافع چپ پا و مليپوش عراقي است كه چندي پيش شايعه عالقه پرسپوليس به او مطرح شده بود. رسن جزو سهميه زير ۳2 سال به حساب ميآيد و از آنجايي كه پرسپوليس فعال سهميه باالي ۳2 سالاش پر شده به همين دليل احتمال اينكه اين بازيكن به ايــن تيم بپيوندد زياد است. قرار است رسن بعد از بازي امروز تيم ملي عراق مقابــل ژاپن تصميم گيرياش را در اين خصوص انجام دهد.

تيــم ملي عــراق در هتل اســپيناس پاالس مســتقر اســت و اگر ديديد دالالن و ايجنتهاي بازيكنــان عراقي به اين هتل رفت و آمد دارند تعجب نكنيد بخصوص كه هر روز نام يكي شــان پيرامون پرسپوليس شنيده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.