اردوي پرسپوليس دوباره در اوكراين؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نظر ميرســد مســووالن باشــگاه پرســپوليس در تالشــند تا يك بــار ديگر اردوي آمادهســازي تيم خود را در اوكراين برگزار كنند. برانكو از مســووالن باشگاهش درخواســت كرده تا بــراي آمادگي هر چه بيشــتر اين تيم پيش از شــروع ليگ برتر زمينــه برگزاري يك اردوي آمادهســازي را در خارج از كشــور فراهم كند و خواســتار برگزاري اردو در شهر واراژدين كرواسي شده اما به نظر ميرســد با اين پيشنهاد موافقت نشده است.

ظاهــرا طاهري سرپرســت باشــگاه پرسپوليس در روزي كه ميزبان علي پروين در محل باشگاه بود به او گفته در حال فراهم كردن شــرايطي اســت تا تيم پرسپوليس همانند ســال گذشته در كشور اوكراين اردو برگزار كند.

بازيكنان پرســپوليس فصل گذشته در اوكراين اردو برگزار كردند كه البته اين اردو بســيار پرحاشيه بود. بعد از اين اردو بود كه 2 بازيكن اوكرايني به تيم پرسپوليس اضافه شــدند كه هيچگاه كيفيــت بااليي از خود نشــان ندادند و بعد از نيمكتنشــينیهاي بســيار زياد در نهايــت در اوايــل فصل از پرسپوليس جدا شدند.

همچنين در مورد هزينههاي برگزاري اردو در آن كشــور هــم حواشــي زيــادي بــه وجود آمد كه البته مســووالن باشــگاه پرسپوليس تاييد داشــتند هزينههاي اردو بسيار كم بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.