واكنش باشگاه به مدارس فوتبال قالبي پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه پرسپوليس با صدور اطالعيهاي نسبت به سوء اســتفاده مدارس و تيمهاي فوتبال كه بدون اخــذ هرگونه مجوز، تحت نام پرسپوليس فعاليت ميكنند، هشدار داد.

در اين اطالعيه آمده اســت: متاسفانه برخي افراد ســودجو تحت عناوين مختلف با سوء اســتفاده از محبوبيت پرسپوليس و عالقهمندي مردم نســبت به اين باشگاه در حالي اقدام به تاســيس مــدارس و تيمهاي فوتبــال تحت نام پرســپوليس كردهاند كه بدون توجه به حقوق اين باشگاه و هواداران، هيچ مجوزي از اين باشگاه اخذ نكردهاند.

خانوادهها و عالقهمندان بدون توجه به اين امر به تصور حضور در مجموعهاي كه از باشگاه پرسپوليس مجوز دريافت كرده است، بــه اين مراكز مراجعــه ميكنند كه به طور جدي نسبت به اين امر هشدار داده ميشود.

همچنين بــا توجه به غير قانوني بودن فعاليت ايــن مدارس بدون مجوز، باشــگاه پرســپوليس قصد دارد اين مــوارد را مورد پيگرد قرار دهد. البته باشــگاه پرســپوليس براي جلوگيري از سوء استفاده افراد فرصت طلب نام و شــماره تلفــن نمايندههاي خود در 0۱ شــهر كه مــدارس فوتبــال واقعي پرســپوليس را اداره ميكنند منتشر كرده اســت. اين نمايندهها در بجنــورد، بهبهان، بوكان، نجف آباد اصفهان، شــاهين شــهر اصفهان، اسالمشهر، شــهريار، مالرد، غرب تهران و ورزشــگاه تختي تهران مشغول به كار هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.