رحيمي: جايگاه ما در بازيهاي داخل سالن اصال خوب نبوده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرست كاروان ايران در بازيهاي داخل ســالن آســيا اعالم كرد كه ايران با كارواني بيشــتر از 300 نفر اما به صورت كيفي در تركمنستان حاضر ميشود. اصغر رحيمي در باره اينكه تكليف تعداد رشــتههاي اعزامي به بازيهاي داخل سالن آســيا مشخص شده اســت يا خيــر، ميگويد: «فعــال به صورت مقدماتي بررســي ميكنيم كه وضعيت رشــتهها به چه شكل اســت. بعد از ماه رمضان جلسه ستاد عالي بازيها را داريم و سعي ميكنيم قبــل از اين جلســه ارزيابي ديگري از فدراسيونها داشته باشيم.»

او ادامه ميدهد: «البته در برنامه ما هســت كه اعزام بــه همين ترتيب كه با فدراســيونها جلســه داريم، انجام شــود. ثبت نام اوليه را هم انجام دادهايم اما فعال در اين مرحله وضعيت آنها را بررسي ميكنيم كه چه كاري ميخواهند انجام دهنــد چرا كــه بازيهاي ســختي اســت. در حــال حاضــر بــا 9 فدراســيون جلسه گذاشتهايم. جلسات ما خيلــي كارشناســي و دقيق با رييس فدراســيون و كادرفني اســت و اعالم كردهايــم كــه رويكردمان اعزام كيفي كاروان اســت تــا جلســات در ســتاد عالــي بازيهــا خيلــي چالشي نباشــد و بتوانيم ســريع تصميم گيري كنيم.»

سرپرســت كاروان ايران در پاســخ به اين پرســش كه در بحث اعزام رشتهها اولويت مدال آوري اســت يا فقط كســب مدال طــال، اينطور توضيح ميدهد: «مدل آوري براي ما مهم اســت اما كســب مدال طال مهمتر اســت. جايگاه ما در دورههاي مختلف اصال خوب نبوده است. در اين دوره با توجه به حضور اقيانوسيه بازيها سختتر هم شده بنابراين نبايد غفلت كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.