والسكو: ايران و آرژانتين شرايط مشابهي دارند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

خوليــو والســكو پــس از ناكامــي شاگردانش برابر ايران در آخرين مسابقه هفته دوم ليگ جهانــي در تهران گفت: «بــازي در ميان اين جمعيت كار را براي بازيكنانم ســخت كرد و واقعا بازي خيلي سختي بود. به بازيكنانم تبريك ميگويم. در تاكتيــك و تكنيك خوب عمل كردند. بايد بهتر شوند و بيشتر تالش كنند. براي من بازي در آزادي تجربه خاصي است.»

او ادامه داد: «بخشي از نارضايتي من به خاطر اين است كه ميتوانستيم ببريم اما باختيم. بايد براي بهتر شــدن تالش كنيم. ايران بازي خوبي انجام داد اما اين فقط يك بازي بود. بايد به بازيهاي پيش رو فكــر كنيم. من خوشــحالم زيرا بازي خوبي انجام داديم و اذيت شديم اما لذت برديم.»

ســرمربي تيم ملي واليبال آرژانتين همچنين گفت: «ايــران تيم قدرتمندي است و واليبال خوبي دارد. مثل آرژانتين و بلژيــك ميماند كه تالش ميكنند بين هشــت تيم برتر جهان باشند. كوالكوويچ تالش ميكند به اين هدف برســد، مثل من در آرژانتين. رســيدن به اين جايگاه سخت است. اميدوارم به آن برسيم.»

ســرمربي آرژانتين خطاب به مردم ايران نيز گفت: «من عاشــق مردم ايران هستم. سه سال تجربه بسيار خوبي را نه تنها با واليبال بلكه با مردم ايران داشتم. دوســتان زيادي در ايران دارم. هميشه از سفر به ايران خوشحال ميشوم. اميدوارم ســال آينده ايران به آرژانتيــن بيايد تا بتوانم اين تيم را به مردم كشــورم نشان دهم.»

او همچنيــن به ظهــور قدرتهاي متعدد در دنياي واليبال اشــاره كرد: «در ســالهاي گذشــته تغييراتي در واليبال جهان داشــتيم. در گذشــته اگر تيم در يك تورنمنت قهرمان ميشــد در ســاير رقابتهــا هم جام ميگرفــت اما االن در قهرماني جهان لهســتان ميدرخشد و در المپيك برزيل قهرمان شــده اســت. اين خيلي سخت است كه نتيجه ليگ جهاني را پيش بينــي كنيم، زيرا تعداد زيادي از تيمها خيلي خوب هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.