كوالكوويچ: تماشاگران در لحظات حساس كمک زيادی كردند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربی تيم ملــی واليبــال ايران ميگويد تماشــاگران در لحظات حساس مســابقه با آرژانتين كمك بســيار زيادی به تيم ايران و كســب اين پيروزی كردند. ايگــور كوالكوويچ پس از پيروزی ســه بر دو شــاگردانش مقابل آرژانتين درباره اين بازي گفت: «اين پيروزی را به تماشاگران تبريــك میگويــم. در لحظات حســاس كمك زيادی كردنــد تا برديم، نتيجه اين بازی برای تيم ايــران خيلی مهم بود.» او همچنين درباره عملكرد حريف و پيروزي ايران نيز گفت: «آرژانتين خيلی خوب كار كرد. دريافت های ايران توانست بر حريف غلبه كند. تيم ايران شايسته اين پيروزی بود و توانســتيم بر مشــكالت غلبه كنيم. جواد معنوی نژاد خيلــی خوب كار كرد. وقتی میبينم بازيكنانم با تمام وجود برای ايران و كشور زيبايشان می جنگند، واقعا خوشحال می شوم.» سرمربی تيم واليبال ايران ادامه داد: «از ابتدای شروع كارم در ايــران ايدهام اين بود كه با بازيكنان جوان كار كنم. جــواد معنوینژاد بازيكن خوبی اســت و در بازی امروز تمــام تالش خود را بــه كار برد. او قدری صدمــه ديده اما اميدوارم برگــردد. همچنين ميالد عبادی پور با قدرت زياد به برد ايران كمك كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.