دو هكتار به پيست اتومبيلراني آزادي اضافه ميشود

معاون وزیر ورزش:

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني براي نخستين بار از قهرمانان برتر ســال 95 و پيشكسوتان خود در حضور معاونان وزير ورزش و جوانان تجليل كرد.

صيدانلو رييس فدراســيون موتورســواري و اتومبيلراني در اين مراسم گفت: «خوشــحالم كه اهداف سه گانه هر كدامش در حال تحقق پيدا كردن اســت. پيشكســوتان در حقيقت صاحبان اصلي ورزش محسوب ميشوند و خوشــحالم كه با رونمايي از كارت پيشكسوتان بخشــي از آرزوهايم تحقق مييابد.» او با اعالم اينكه رجوع به گذشته دردي را دوا نميكند، گريزي هم به مشكالت سخت افزاري اين رشته زد و گفت: «متاسفانه از حدود 10 هزار پروژه ورزشي به بهره برداري رسيده و نيمه تمام در كشور يك پروژه هم به اين رشــته تعلق ندارد و اين فدراسيون فاقد يك پيست بينالمللي استاندارد اســت. اميدوارم با حضور ســيد علي آقازاده در معاونت توسعه منابع مالي و انســاني وزارت ورزش و جوانان و عالقهمندي وزير ورزش به اين رشــته، در برنامهريزي جديد ســاخت پيست براي موتورسواري و اتومبيلراني هم ديده شود.» بعد از صحبتهاي صيدانلو، آقازاده معاون توسعه منابع مالي و انساني وزارت ورزش و جوانان با تشكر از برگزاري چنين مراسمي گفت: «با موافقت وزيــر ورزش دو هكتار زمين به پيســت فعلي آزادي اضافه خواهد شــد كه كارهاي اجرايياش تا يكي دو ماه ديگر نهايي ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.