ونتورا: در نيمه اول فوتبال بازي نكرديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جيامپيرو ونتورا، مربي تيم ملي ايتاليا بــه اين تيم هشــدار داده اســت. ايتاليا در مرحله مقدماتي جــام جهاني 2018 مقابل ليختناشــتاين 5 بر صفر پيروز شد اما اين تيم در نيمه اول خوب كار نكرد.

گل آنتونيو كانــدروا در دقايق ابتدايي بهاشــتباه مردود اعــالم شــد و ايتاليا در نيمــه اول تنها يك گل توانســت بزند كه روي حركــت فوقالعاده لورنتزو اينســينيه بود. ونتورا گفت: «بــه نظرم نيمه اول براي ما مفيــد بود، چون زماني كــه ميخواهيد بيش از حــد كار انجام دهيد، در عمل هيچ كاري نميكنيد. اگر ما با احســاس غرور به مصاف اســپانيا ميرفتيم منفجر ميشديم! فوتبال بازي اســت و ما تنهــا در نيمه دوم بــازي كرديم. ما تــوپ را در اين نيمه بهتر به گــردش درآورديم و بازي تركيبي خوبي داشتيم و اين در حالي است كه در نيمه اول تنها ميخواستيم گل بزنيم و كاري نداشتيم كه چطور گل بســازيم. در نيمه دوم بسيار معقولتر بازي كرديم، تيم ما تالش جمعي داشــت و ما تالش كرديم توپ را بچرخانيم و فرصت بسازيم تا اينكه فقط دروازه حريف را هدف بگيريم.»

تركیــب ایتالیا: بوفــون دارميان، – بارتزالي، كيهليني، اســپيناتزوال كاندروا – 60( برناردســكي)، پيگرينــي، دروســي، اينسينيه – بلوتي 75( گابياديني)، ايموبيله 67( ادر)

گلها: اينسينيه ،)35( بلوتي ،)52( ادر ،)74( برناردسكي ،)83( گابياديني )90(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.