خانهتكاني تيته براي استراليا

برزيل با تغييرات فراوان نسبت به بازي آرژانتين

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تيته مربي تيم ملي برزيل قصد دارد براي بــازي امروز برابر اســتراليا تغييرات زيــادي را در تيمش ايجــاد كند از جمله اينكــه داويد لوييــز و تياگو ســيلوا براي نخستين بار بعد از حدود دو سال در كنار هــم قرار ميگيرند. سلســائو بعد از باخت يك بر صفر به آرژانتين در ملبورن كريكت گراند در مقابل 95 هزار تماشاچي، دوباره در اين ورزشگاه به مصاف تيم كشور ميزبان ميرود.

در تمرين روز يكشــنبه برزيل، هفت تغيير نسبت به بازي آرژانتين اعمال شده بود. داويد لوييــز در نقش هافبك دفاعي جــاي فرناندينيــو را ميگيــرد اما هنگام دفــاع عقب مــيرود و دفاع ســه نفره را ايجاد ميكند. ديگو آلوز دروازهبان والنسيا براي نخســتين بار بعد از حدود سه سال در تركيب برزيل قــرار ميگيرد، در بازي نوامبر 2014 برزيل 2 بر يك اتريش را در وين برد. او كه براي نخســتين بار از سوي تيته دعوت شده، نظر مربي دروازهبانهاي برزيل، تافارل را جلــب كرده و با توجه به اينكه آليســون، نفر اول دروازه، اين فصل خيلــي در رم بازي نكرده ميتواند جاي او را در تركيب برزيل در جام جهاني روسيه بگيرد. رافينيا بعد از اينكه بهعنوان بازيكن تعويضــي نمايش خوبي داشــت در دفاع راســت كار را شروع ميكند، عالوه بر آنكه رودريگــو كايو در قلب دفــاع جاي ژيل را ميگيرد. فليپه لوييــز در دفاع چپ جاي خود را به الكس ساندرو، بازيكن يوونتوس ميدهد و ژوليانو و داگالس كاستا به ترتيب جاي رناتو آگوستو و ويليان را ميگيرند.

تيته همچنين قصد دارد كوتينيو را در همان پســتي به كار بگيرد كه در ليورپول درخشــيده. كوتينيو مقابل آرژانتين مدت كوتاهي عقبتر بازي كــرد و در اين بازي احتمــاال در مركز خط مياني به جاي رناتو آگوســتو بازي ميكند. ژوليانو و داگالس كاســتا دو بازيكن كناري هستند و ديگو سوزا تنها مهاجم نوك تيم ميشود به جاي گابريل ژسوس كه دچار مصدوميت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.