راموس: هدف ما كسب سه امتياز بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســرخيو راموس، كاپيتان تيم ملي اســپانيا پس از پيروزي برابــر مقدونيه گفــت: «هدف مــا اين بود كــه در اين مســابقه دشــوار، ســه امتياز را كسب كنيم. ما ميدانســتيم كه كارمان آسان نيســت. آنها در نيمــه دوم كار را بر ما ســخت كردند اما ما خوشحاليم و منتظر روزهاي استراحتمان هستيم.» اسپانيا در شهريورماه، بدون محروم به مصاف ايتاليا خواهد رفت. چندين بازيكن اســپانيا در صورت اخطــار گرفتن برابــر مقدونيه، بازي مقابل ايتاليا را از دســت ميدادند كه اين اتفاق نيفتاد. راموس گفت: «بازي پيچيدهاي اســت. در خانه، آن هم مقابل تيمي بزرگ. آنها هم پيروز شدند ولي ما داريم به ايــن فكر ميكنيم كه چطور به بهترين شكل به مصافشان برويم. حاال ما تنها يك گام با جام جهاني فاصله داريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.