اينسينيه: به پوشيدن شماره 10 افتخار ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لورنتــزو اينســينيه گفته كه رويايش اين اســت كه در ناپولي بمانــد و ميخواهد نماد ايتاليا هم باشــد. او در بازي ايــن تيم برابر ليختناشــتاين پيراهن شماره 10 را به تن كرد.

اينســينيه گفت: «ما شــايد بــازي را بيــش از حد مشــتاقانه شــروع كرديم و مهم بود كه قفل دروازه حريــف را بشــكنيم. در نيمه دوم توانســتيم با خونسردي بيشتري بازي كنيم. من خوشحالم كــه گل اول بازي را زدم و شــايد آســان هم به نظر ميرسيد اما در چنيــن شــرايطي زدن گل اصال آســان نيســت. بازي برابر اسپانيا در ماه ســپتامبر دشــوار اســت اما مــا ميتوانيم عملكــرد تيمي قدرتمندي داشــته باشــيم و در كنارههاي ميدان بــراي آنها واقعا مشكل ايجاد كنيم.»

اينســينيه در ايــن بــازي پيراهن افســانهاي شــماره 10 را به تن داشــت. او گفــت: «افتخار ميكنــم كه شــماره 10 ايتاليا را پوشــيدهام. من درك ميكنم كه به دليــل كارهايي كه براي ناپولي انجــام دادهام اينجايم. روياي من ماندن در اين باشگاه است و واقعا خوشــحالم كه قراردادم را تمديد كردم. اميدوارم كه در پنج ســال آينده، چنــد قهرماني به دســت بياورم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.