محرز: آرسنال هنوز به من پيشنهاد نداده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رياض محرز، بــال الجزايري لسترســیتي تمجید اخیر آرسن ونگر مربي آرســنال از او را مايه افتخارش دانســت امــا گفت كه هنوز هیچ پیشنهادي از توپچيها دريافت نكرده اســت. ونگر اخیراً گفته است كه شــايد براي جذب بهترين بازيكن لیگ برتر در فصل 2015-2016 پیشنهاد بدهد، كسي كه ماه گذشته از تمايل خود براي ترك لسترســیتي خبر داد. محرز 26 ساله اما در گفتوگو با شبكه تلويزيوني الهــدف اعالم كرد كه هنوز هیچ پیشــنهادي دريافت نكرده است. او گفت: «مورد تعريف و تمجید واقع شدن از سوي كسي كه جزو مربیان بزرگ دنیاي فوتبال است، مايه افتخار من است اما میان واژهها، شــايعات و يك پیشنهاد تفاوت بزرگي وجود دارد پس بايد بگويم كه هنوز هیچ پیشــنهادي روي میز نیست. همانطور كه ونگر گفت هنوز هیچ چیز قطعي نیست پس مــن نميتوانم دربــاره اين موضوع چیــز زيادي بگويم. من و مدير باشگاه تابستان سال گذشته توافق كرديم كه من يك ســال ديگر در لســتر بمانم و در پايان فصل او به من اجازه خواهد داد كه بروم. فكر ميكنم زمان رفتنم شده است. من در لسترسیتي هر چیزي كه ميشد را تجربه كردهام.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.