انتقاد آالبا از تاكتيك ايرلند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

داويد آالبا هافبك تيم ملي اتريش بعد از تســاوي يك بر يك در دوبلين از تاكتيك جمهــوري ايرلند كه دايما به توپهاي بلنــد رو آورده بود، انتقاد كرد. گل مارتين هينترگر را جان والترز در فاصله 5 دقيقه به پايان جبران كرد تا تيــم ميزبان، بازنده نباشــد. نگرش مســتقيم ايرلند كه به دنبال گل بود، باعث شــد فرصتهاي خوبي براي اين تيم بــه وجود آيد و آالبــا مايوس بود از اينكه اتريش نتوانســته بازي را اداره كند.

آالبــا گفت: «فكــر نميكنم مقابل ايرلند بازي آساني بود. آنها خيلي سخت و جسورانه بازي كردند و ميخواستند ما را به عقب برانند. ما ميخواســتيم بازي خودمــان را بكنيم اما وقتــي آنها تمام تاششــان اين بود كه از عقب توپهاي بلند به جلو بفرســتند، نميتوانســتيم خودمان باشيم. خلق موقعيت وقتي شما دايما توپهاي بلنــد دريافت ميكنيد، آسان نيست.»

بازيكــن 24 ســاله بايرنمونيــخ همچنين شايعه ناآرامي در اردوي اتريش را رد كرد، چيزي كه رسانههاي ايرلندي بعد از جدايي چند بازيكن از اردو خيلي به آن پرداختند. آندرياس اولمر به خاطر اينكه ميخواســت ازدواج كنــد از اردو رفــت و گزينههاي دروازهباني و هجومي تيــم به خاطر مصدوميــت و محروميت واقعا كم شد.

آالبا گفــت: «خودمان ميدانيم تيم خيلي خوبي داريم. اگر يك نفر نباشــد به خاطر مصدوميت يــا كارت زرد، فكر ميكنم توانايي جايگزينياش را داريم. ما يك امتياز از يك بازي سخت گرفتيم در حالي كه ميتوانســتيم هر سه امتياز را بگيريم. تيم ما كاما متحد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.