ماتويدي:دربارهپاريسنژرمنحرفنميزنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بليــز ماتويــدي هافبــك تيم ملي فرانســه كه خود را براي بازي دوستانه امشــب با انگليس آماده ميكند، اجازه نداد آيندهاش در پاريســنژرمن روي تمركزش براي اين بــازي تاثير بگذارد. گفته ميشــود هافبك 30 ســاله كه در باخت جمعه شــب به سوئد در مقدماتي جــام جهاني براي آبيها بــازي كرد، از پايتخت فرانسه ميرود و يكي از مقاصد احتمالي او منچســتريونايتد اســت اما ماتويدي گفــت: «االن فقط به تيم ملي فكر ميكنم و حواســم به بازي سهشنبه است. درباره رفتن از پاريسنژرمن هيچ چيز نميگويم.»

او از سال 2011 در پاريسنژرمن بازي ميكند و با اين تيم چهار قهرماني متوالي در ليگ به دســت آورده تا اينكه در فصل اخيــر موناكو روند تيم پايتخت را از بين برد.

او همچنيــن از هــواداران تيم ملي فرانسه خواست براي نشان دادن همدلي و اتحاد بعد از حمات تروريســتي اخير، آنها هم ســرود انگليس را بخوانند. هفته قبل در لندن 8 نفر و ســه هفته قبل در منچســتر 22 نفر جان خود را بر اثر اين حمات از دســت دادند. اين نخســتين بازي دو تيم بعد از ديدار دوستانه نوامبر 2015 در ويمبلي اســت كــه آن موقع پاريــس در معرض حمات تروريســتي قــرار گرفته بود. در آن بــازي، هواداران انگليسي سرود فرانسه را به احترام 130 نفري كه در حمات پاريس جان باخته بودند، خواندند.

ماتويــدي گفــت: «از كســاني كه در اســتاديوم بازي را تماشــا ميكنند ميخواهم سرود انگليس را بخوانند. اين كشــور لياقتش را دارد بخصوص بعد از اتفاقاتي كه اخيــرا افتاده و ما ميتوانيم با اين كار حمايــت خود را از آنان اعام كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.