حسرت رفتن روي سكو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فتل اگرچه با يك پيشــروي خيره كننده در مســابقه خودش را به رده چهارم رســاند اما حســرت نرفتن روي ســكو را ميخورد. او به خاطر آســيب ديدن بال جلوي خودرويش در اولين پيچ پيســت به دليل برخورد با مكس فرســتاپن، مجبور شــد توقف اجباري در ايســتگاه فني تيمش داشته باشــد و به همين دليل از همه عقب افتاد. او در نهايت چهارم شــد اما معتقد اســت كه ميتوانســت از دانيل ريكياردو، راننده ردبول هم سبقت بگيرد. او گفت: «زماني كه شما پس از شش دور در رده آخر قرار ميگيريد، هر يك ردهاي كه جلو بيفتيد يك دستاورد است اما اگر ميتوانستم روي سكو بروم ايدهآل ميشد. ما بيش از اندازه وقتمان را صرف جنگيدن با رانندگان فورس اينديا كرديم. ميدانستم كه ميتوانم عقب افتادنمان را جبران كنم چون خودرويم سريع است اما باز كردن راهتان از داخل پيست، كار سختي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.