‌ادامه‌سازندگي‌در‌‌استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشگاه استقالل با وجود بسياري از مشكالتي كه در آكادمي با آن مواجه بود و هنوز هم هست، همواره از باشگاههاي سازنده در تيمهاي پايه بوده است.

اســتقالل در حالي فصل گذشته نايب قهرمان ليگ برتر شــد كه عنوان جوانترين تيم حاضر در اين مسابقات را نيــز به دســت آورده بــود. عليرضا منصوريان خواســته يا ناخواســته در نيمفصــل دوم فصل گذشــته رويكرد ويژهاي به اســتفاده از بازيكنان جوان داشــت و اغلب بازيكنانــي كه در اين تيــم به ميــدان رفتنــد، بازيكنان زير ۳2 ســال بودند. بهنام برزاي، محسن كريمي، فرشــيد اسماعيلي، سيدمجيد حسيني، سيد حسين حسيني، عرشيا بابازاده، اميد نورافكن، ميالد زكي پور، مجتبي حقدوســت، رابسون جانواريو و عظيم گــوگ بازيكنان جواني بودند كه به كرات در تركيب آبيپوشان به ميدان رفتند و عمدتا هم عملكرد قابل دفاعي داشــتند و حتي برخي از آنها در زمره ســتارههاي اين تيم و ليــگ برتر قرار گرفتند.

در ميان اين تعــداد بازيكن جوان استقالل، يكسري از بازيكنان داراي يك ويژگي مشترک بودند. محسن كريمي، ســيد مجيد حســيني، ســيد حسين حسيني، عرشيا بابازاده، اميد نورافكن و عظيم گوگ نفراتي بودند كه از تيمهاي پايه اســتقالل به جمع بزرگان راه يافته بودند تا اين تيم با استفاده از ۶ بازيكن كه حاصل آكادمي اين باشگاه بودند، از ديگر تيمهاي ليگ برتر پيشــي گرفته باشــد. منصوريان كه پيــش از اين در تيم نفت تهران هم با رويكرد اســتفاده از بازيكن جوان موفق شده بود جوانان كم نام و نشــاني مثل بيرانوند، شيري، ارســالن مطهري، مجتبي حقدوســت، ميالد زكي پــور، وحيد اميــري ...و را تبديل به ستارههاي فوتبال ايران كند. سرمربی استقالل ادامه روند جوانگرايي براي فصل بعد را در دستور كار قرار داد و جذب بازيكنان جوان و داراي استعداد را ســرلوحه اهداف نقل و انتقاالتياش گذاشت.

در كنــار دو ســه بازيكــن جوان جذب شــده توســط اين باشــگاه، نام فردين نجفي، كاپيتان تيمهاي جوانان و اميد اســتقالل هم به چشم ميخورد تــا اين بازيكن هم به جمــع بازيكناني اضافه شــود كه در سالهاي گذشته از تيمهاي پايه استقالل به تيم بزرگساالن اين باشگاه رسيدند. اين ۶ بازيكن، تنها بازيكنان آكادمي استقالل در سالهاي گذشته نيستند كه در سطح اول فوتبال ايــران حضــور دارنــد. بازيكناني مثل يعقوب كريمي، شــايان مصلح، محمد انصاري، طاها شريعتي، حسين ابرقويي و خيليهاي ديگر هســتند كه شــايد نامشان در اين مقال نگنجد.

در ميان همــه مربياني كه در يك دهه اخيــر در تيمهاي پايه اســتقالل مربيگري كرده اند، يك مربي بي ادعا و كم نام و نشان به اسم ايوب اصغرخاني كه خــود از هافبكهاي اســتقالل در دهه هفتاد بود، بــا چيزي در حدود 7 سال مربيگري در تيم جوانان استقالل بيشــترين ســهم را در ســازندگي در تيمهاي پايه داشــته اســت. باشــگاه اســتقالل عليرغم بسياري از مشكالتي كــه در آكادمي با آن مواجه بود و هنوز هم هست، همواره از باشگاههاي سازنده در تيمهاي پايه بــوده و چنين به نظر ميرســد كه با وجود پا برجا ماندن اين مشكالت، از بار سازندگي اين باشگاه در تيمهاي پايه كاسته نشده است.

تيمهاي پايه باشگاه استقالل پس از آن هم همــواره تغذيــه كننده تيم بزرگساالن اين باشگاه بودند و در طول همه اين سالها بازيكناني مثل ورمزيار، پيروز قرباني، امير حسين صادقي، وحيد طالبلو، ســعيد بيگي، خسرو حيدري، مجتبــي جباري، آندرانيــك تيموريان و خيلي از ســتارههاي ديگر فوتبال در نسلهاي مختلف محصول تيمهاي پايه سازنده اين باشگاه بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.