حضور‌تبريزی‌در‌استقالل‌منتفی‌شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجــم فصــل گذشــته ذوبيها كه به نظر ميرســيد ليگ هفدهــم پيراهن اســتقالل را بر تن كنــد از اين تيم فاصله گرفته است. استقالليها دو خريد ابتدايي خود در فصل نقــل و انتقاالت را به جذب مهاجمان جديد و تكنيكي اختصاص دادند تــا خط حمله خود را بــراي ليگ هفدهم تقويت كنند.

منصوريــان در كنــار خريــد اين دو بازيكن جوان و با تجربــه، به دنبال حفظ كاوه رضايي و البته جذب سجاد شهباززاده نيز هســت. كاوه رضايــي بهترين بازيكن استقالل در ليگ شانزدهم بود و شهباززاده نيــز دو فصل پيــش از آن يكي از بهترين گلزنان آبي پوشــان بود تا بــا حضور اين بازيكنان و البته ادامــه حضور چهرههايي مانند محسن كريمي، خط حمله استقالل با ستارهها و نامهاي بزرگي آرايش شود.

حضــور اين تعداد مهاجم در ليســت اســتقالل به اين معناســت كــه مرتضي تبريزي يكي از اهداف اوليه استقالليها در فصل نقل و انتقاالت ديگر شانســي براي آبي پوش شدن ندارد و در سالهاي آينده بايد منتظر حضور او در اســتقالل باشيم. البته تمديدنشــدن قــرارداد كاوه رضايي اتفاقي اســت كه ميتواند تبريــزي را به اســتقالل نزديك كند اما روند اتفاقات در هفته گذشته نشان ميدهد كه انتقال اين بازيكن به استقالل منتفي است. منصوريان بايــد در فصل نقــل و انتقــاالت بهترين انتخابها را داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.